Услуги


АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ ПРИЛАГА ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СПЪТНИКОВИ ДАННИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ЗЕМНО ПОКРИТИЕ/ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО СТАНДАРТ ISO 19144-2

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ е една от първите научно-приложни организации в Европейския съюз, която при обработката на данни от спътникови и аеро-сензори, за интерпретиране на земно покритие/земеползване, прилага повече от 10 години методиката на ООН-ФАО – Land Cover Classification System 2 и основания на нея световен стандарт ISO 19144-2 – Географска информация - Класификационни системи – Част 2: Мета език за земно покритие (LCML).

Област на действие

ISO 19144-2: 2012 специфицира мета-език на Land Cover (LCML), изразен като UML метамодел, който позволява да се опишат различни класификационни системи, описващи на земното покритие въз основа на физиогномичните аспекти. ISO 19144-2: 2012 също определя подробната структура на регистър за разширение на LCML, но не уточнява поддържането на регистъра. ISO 19144-2: 2012 признава, че съществуват редица системи за класификация на наземното покритие. Той осигурява обща референтна структура за сравнение и интегриране на данни за която и да е обща система за класификация на земното покритие, но не се стреми да замени тези класификационни системи.

За повече информация . . .

Постер представен на конференцията на Европейската космическа агенция „Living Planet Symposium 2019“


COPERNICUS DATA AND INFORMATION ACCESS SERVICES OPERATIONS (DIAS)

SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY

Support to Regional Resilience - South East European (SEE) and Black Sea Risk & Territory& Resources resilient management operational capacity.

Данни по програма КОПЕРНИКУС (COPERNICUS) на ЕК и информоцаионни услуги – потребителски продукти и услуги в подкрепа на стратегическо планиране и модели за превенция.

(under development)

За по-голяма яснота, моля вижте и тези сайтове:
  Google Earth Engine
  Copernicus Product Portfolio access tool
  Group on Earth Observation


RiskMan

RiskMan

RiskMan представлява Интернет-базиранa система за регистрация, визуализация и ползване на данни и анализи с RkFMEA метода за мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия и се разработва по проект, иницииран от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) - сега Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Системата е разработена от група експерти от различни организации под координацията на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ с участието на няколко партньора. Системата RiskMan позволява събирането и обобщаването по райони на данни за риска и тенденцията за промяната на риска от различни кризисни събития, като напр. природни бедствия - наводнения, горски пожари, земетресения, свлачища, засушаване, и др. Събраните данни за зони на поражение и за поддръжка на технически съоръжения (като мостове, диги, укрепвания и др.) се обобщават и автоматично се изчисляват факторите на риска от определено природно бедствие за дадено кметство, община и област. Получените резултати се използват за изготвяне на географски карти на риска от това бедствие за съответната територия.

На сайта www.riskbg.org ще намерите информация за проекта и партньорите по него, за системата RiskMan, както и полезни връзки, ресурси и контакти.

  Брошура отностно услугата „RiskMan“

SPOT Maps - България

SpotMaps - България

„SPOT Maps - България“ e eдин от резултатите на Българо-Френския проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води е създаване и въвеждане в експлоатация на интернет базирана система със спътникови изображения на територията на България, с разделителна способност 2,5 метра. Тази услуга е в подкрепа на изискванията, поставени от директива 2007/02/ЕО – INSPIRE и е в изпълнение на заложените пилотни задачи и приоритети по Европейската програма за земно наблюдение – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (ГМОСС).

Системата е достъпна на следния адрес - www.spotmapstore.com/bg, като след съответната регистрация, потребителят може да ползува предложените услуги.

  Брошура отностно услугата „SPOT Maps - България“

НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Март 2021

Годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски
Наскоро, отново бе отбелязана годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски (Спайч). Както е известно, „през есента на 1943 година започват вражеските бомбардировки над София, а Списаревски принудително стои на земята. Той посещава ...

Още . . .

Януари 2021

Консорциум, в който участва АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, спечели проект по Европейска програма - Хоризонт 2020
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ съвместно със Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020...

Още . . .

Октомври 2020

Предложение на АУРЕ-Екорегиони за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ подаде предложение за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община. Темата на проекта е визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век от н.е. – съвпадаща със съвременния градски център...

Още . . .

Юли 2019

Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център“ (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени...

Още . . .

Май 2019

УЧАСТИЕ НА АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ В СИМПОЗИУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ESA LIVING PLANET SYMPOSIUM, МИЛАНО, ИТАЛИЯ, 13-17.05.2019
В рамките на симпозиума, организиран от Европейската Космическа Агенция ESA Living Planet Symposium, Милано, Италия, 13-17.05.2019, тематичен постер на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ бе одобрен и включен за представяне в програмата на събитието.

Още . . .

Март 2018

Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция
Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN.

Още . . .

Декември 2017

Регионални мрежи за интегрирано управление на риска и териториите
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, подкрепа за DRR & DRM и редовен мониторинг на промените, ASDE-Екорегиони в сътрудничество с партньори в Българският Информационен Офис по GMES/COPENICUS - BIOG.

Още . . .