Общ преглед на проекти

За разглеждане на текущите проекти по европейски програми или проекти стартирали извън рамките на текущата година - архив проекти по години, разлистете и изберете от дървовидната структура вдясно

Проект HARMONIA по Европейска програма - Хоризонт 2020

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция - ЕКОРЕГИОНИ, съвместно със Столична община, Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020. Ще работи съвместно с двадесет и двама партньори от страни членки на Европейския съюз. Заглавието на проекта е – „Развитие на подпомагащи системи за укрепване на защитеността и устойчивостта на градската среда за справяне с клиамтичните промени и бедствени събития по Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) и високотехнологични инструменти за моделиране (Изграждане на ниско въглеродни емисии, климатично устойчиво бъдеще: дейности, свързани с климатичните промени и в подпомагане на Парижкото споразумение)“.

ХАРМОНИЯ ще използва съществуващите инструменти, услуги и нови технологии, за да предостави интегрирана платформа за оценка на устойчивостта, работеща въз основа на GEOSS, отчитайки настоящата липса на изграден процес за разбиране и количествено определяне на въздействието на климатичните изменения върху градските райони, използвайки наличните сателитни и допълнителни данни от различни платформи. ХАРМОНИЯ ще се съсредоточи върху намирането на решения на климатични приложения, подкрепящи мерки за адаптиране и смекчаване на мерките, в съответствие с Парижкото споразумение.

ХАРМОНИЯ ще тества съвременни инструменти за дистанционно засичане и 3D-4D мониторинг, техники за машинно обучение и ще разработи модулна скалируема многослойна база данни за информация и наблюдение на градски райони, използвайки времеви интервали от спътникови данни, пространствена информация и спомагателни данни, in-situ системи за наблюдение, които ще интегрират подробна информация за местното ниво на градските квартали.

ХАРМОНИЯ се фокусира върху два стълба: а) Природни и причинени от човека опасности, засилени от климатичните промени: наводнения в градовете, деградиране на почвения слой и геоложки опасности (свлачища, земетресения, деформация на земята) и б) Причинени от човешки фактор опасности: топлинни острови, градски топлинни потоци, качество на въздуха, вредни емисии. Устойчивото възстановяване на градските райони и здравето на хората и екосистемите са основни приоритети.

Програма Рамкова програма Хоризонт 2020
Акроним на проекта HARMONIA
Пълно наименование на проекта Развитие на подпомагащи системи за укрепване на защитеността и устойчивостта на градската среда за справяне с климатичните промени и бедствени събития по Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) и високотехнологични инструменти за моделиране
Хоризонт 2020 идентификатор на ЕК H2020-LC-CLA-2018-2019-2020
Номер на споразумение с ЕК 101003517
Начална дата 1 Юни 2021
Продължителност на проекта 42 месеца
Консорциум 22 партньори от страни членки на Европейския съюз. Партньорите са 4 академични организации, 9 частни компании, 4 изследователски института, 1 НПО и 4 общини/пилотни градове.
Координатор Политехнически университет в Милано (Politecnico di Milano)
Официален уеб-сайт harmonia-project.eu

НАГОРЕ


Проекти по години

Проекти 2020

Партньорство между Генерална Дирекция – Обединен Изследователски Център към Европейската комисия и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция-Екорегиони

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ /АУРЕ/ и Генерална Дирекция Обединен Изследователски Център към Европейската Комисия /JRC/ подписват споразумение за сътрудничество в научно-приложни дейности през 2005г. Това партньорство продължава и в момента, като последните общи задачи, в които АУРЕ активно участва са:

 • Пилотни проекти за интегрирано управление на риска от природни и антропогенни бедствия и аварии, чрез въвеждане на нови методики за редовен мониторинг на промените, включително за трансгранични територии, работа с големи бази данни при използване на така наречения Multi-Domain Access Method (MDAM), симулационни модели, включително по метода RkFMEA, обобщени матрици за данни за уязвимост и загуби, интегрирани карти за управление на риска на ниво общини и трансгранични територии; Избраните пилотни общини са – община Русе и община Болярово. Подборът на двете общини позволява да се осъществят и трансгранични задачи България-Румъния и България-Турция.
 • Изготвяне на кратки анализи в рамките на годишния доклад на Центъра за Познания и Управление на Риска / DRMKC / към JRC - https://drmkc.jrc.ec.europa.eu
  За повече информация...

НАГОРЕ


Проекти 2019

Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център“ (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени редица съвместни срещи, обучителни семинари, пилотни проекти. От 2007 г. АУРЕ влезе в по-тясно партньорство с новосъздадения към JRC, Център за знания за управление на риска от бедствия (DRMKC). Повече информация можете да получите на адрес - https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/. Основните цели бяха свързани с прехода от констатиране на бедствия и реакция след събитията към предварителна оценка на потенциалните рискове , симулиране на ситуации и превантивни действия.
АУРЕ, съвместно с партньори от БАН, университети, високотехнологични фирми работи от 2004 г. неотстъпно по приоритети, които са особено важни за ефективното противодействия на природни рискове и рискове от човешка дейност, като:

 • интегрирано управление на обективни, актуални и хармонизирани гео-реферирани данни, както и задължително поддържане на наличната архивна информация;
 • въвеждане на механизма на редовен мониторинг на промените в земното покритие/ земеползване, на основата на новия стандарт ISO 19144-2, както и съчетаването на дистанционни/космически/, аеро и наземни наблюдения;
 • приложение на върхови технологични приложения по отношение на стратегическо планиране и оценка на потенциалните рискове, симулиране на възможни ситуации и решения, изготвяне на мерки за превенция на риска;

От началото на 2019г. АУРЕ получи покана да се включи със свои експерти в сборния доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow). В доклада са включени избрани експерти от страните-членки на Европейския Съюз, както и водещи специалисти от други държави.
Общият доклад има като основна тема, приетата от Европейската комисия, промяна в политиката,свързана с противодействие на природни и други бедствия, а именно -Преминаване към превенция: от управление на бедствия към управление на риска от бедствия.
Редакцията на окончателния вариант се очаква да приключи през януари 2020 г. Докладът ще бъде публикуван и представен за обсъждане на множество различни форуми.
След публикацията докладът ще бъде представен и на страницата на АУРЕ.

НАГОРЕ


Проекти 2018

Общ устройствен план на община Болярово

Възложител Община Болярово
Адрес на възложителя http://bolyarovo.eu
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 00703-2016-0006
Предмет на договора „Изработване проект на Общ устройствен план на община Болярово, област Ямбол“. Предметът на поръчката включва два вида дейности: Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Болярово, която дейност следва да се реализира в две фази, както следва: Фаза I – Изработване на предварителен проект на ОУПО, който следва да съдържа текстови и графичн материали и Фаза II – Изработване на окончателен проект на ОУПО. Дейност 2 – Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за общ устройствен план на Община Болярово.
Начална дата 10 февруари 2017
Крайна дата 20 септември 2018

Последни материали:

Географско местоположение на Община Болярово
Общ вид на окончателния проект на Общия Устройствен План на Община Болярово
Съдържание на Обяснителната записка на окончателния проект на ОУПО Болярово

НАГОРЕ


Проекти 2017

Общ устройствен план на община Сухиндол

Възложител Община Сухиндол
Адрес на възложителя http://suhindol.bg
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 0543-2016-0002
Предмет на договора „Изработване на общ устройствен план на Община Сухиндол“
Начална дата 02 декември 2016
Крайна дата 18 декември 2018

Последни материали:

Географско местоположение на Община Сухиндол
Общ вид на окончателния проект на Общия Устройствен План на Община Сухиндол
Съдържание на Обяснителната записка на окончателния проект на ОУПО Сухиндол

НАГОРЕ


Проекти 2016

Общ устройствен план на община Севлиево

Възложител Община Севлиево
Адрес на възложителя http://sevlievo.bg
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 00189-2014-0007
Предмет на договора Изработване на проект за Общ устройствен план на община Севлиево (ОУПО), съгласно "Техническо задание за изработване на общ устройствен план на община Севлиево". Изпълнението на услугата, предмет на договора, е както следва: Изготвяне и предаване на предварителен проект на ОУПО; Изготвяне и предаване на окончателен проект на ОУПО
Начална дата 17 април 2015
Крайна дата 01 юли 2017

Последни материали:

Географско местоположение на Община Севлиево
Общ вид на окончателния проект на Общия Устройствен План на Община Севлиево
Съдържание на Обяснителната записка на окончателния проект на ОУПО Севлиево

НАГОРЕ


Проекти 2015

Общ устройствен план на община Ситово

Възложител Община Ситово
Адрес на възложителя http://www.sitovo.bg
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 00630-2014-0008
Предмет на договора ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СИТОВО, в следния обхват: 1. Предварителен проект на ОУП; 2. Окончателен проект на ОУП; 3. Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР, по обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна база за устройство на територията и Плановото задание за проектиране.
Начална дата 26 ноември 2014
Крайна дата 04 ноември 2015

Последни материали:

Географско местоположение на Община Ситово
Общ вид на окончателния проект на Общия Устройствен План на Община Ситово
Съдържание на Обяснителната записка на окончателния проект на ОУПО Ситово

Проект "BRESAT"

Проект BRESAT определя насоки за успешното внедряване на високоскоростен широколентов достъп чрез спътник за регионите на Европа, за да подпомогне постигането на 100% широколентово покритие на ЕС. Той подкрепя целите на Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии и подпомага националните регионални инициативи. Проект BRESAT има следните цели:

 1. Използвайки предишния опит, той идентифицира условията за успех на разпространението на спътникови широколентови мрежи в регионите на ЕС;
 2. Разработване на препоръки и най-добри практики за внедряване на широколентови решения чрез спътници и за оптимизиране на разходите в полза на основните заинтересовани страни;
 3. Широко разпространяване на информация за регионите на ЕС;
 4. Създаване на информационно хранилище за всички региони на ЕС за експлоатация по време и след проекта.
Програма Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) (2007-2013)
Акроним на проекта BRESAT
Пълно наименование на проекта Широколентов достъп в регионите на ЕС чрез сателит
Начална дата 1 февруари 2013
Продължителност на проекта 37 месеца
Код на проекта 325134
Бенефициенти 17 организации от 9 европейски страни
Официален уеб-сайт www.cip-bresat.eu

Проект по "Иновация НОРВЕГИЯ"


НАГОРЕ


Проекти 2014

Предоставяне на консултантски услуги в областта на топлотехническите и топлоенергийните въпроси на "Асарел Медет" АД

С рамков договор от 2009 г. АУРЕ Екорегиони успешно си сътрудничи и подпомага дейностите на "Асарел Медет" АД, като е основен консултант в областта на въвеждане на мерки за ефективно оползотворяване и намаляване консумацията на горива, енергия и други ресурси, оптимизиране на производствените процеси, въвеждане на нови технологии и оползотворяване на възобновими енергийни източници. В изпълнение на договорните си отношения, експертите от АУРЕ Екорегиони предоставят експертна помощ и съвместно със специалистите и екипа на Асарел Медет АД са реализирали редица намерения, като до момента са изпълнени над десет проекта със значителен ефект, както за имиджа на компанията по отношение провежданата социална и екологична политика, така и свързано с намаляване разходите, повишаване ефективността на производствения цикъл и комфорт на работната среда.

В рамките на тези проекти и продължаващото сътрудничество, екипът на АУРЕ Екорегиони предоставя експертни становища, осъществява дейности по технически, финансови и правни анализи и оценки, проектиране, подготовка на тръжни документи, технически контрол по време на изпълнение, мониторинг и анализ на постигнатите резултати и други.

НАГОРЕ


Проекти 2013

Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България - Трансгранично Сътрудничество

Основната цел на проекта е изработването на обща стратегия за териториално развитие за целите на устойчиво пространствено и икономическо развитие на Българо-Румънския трансграничен регион. Съществен елемент на проекта е разработването на всеобхватна териториална база данни за обектите от земното покритие на Българо-Румънския трансграничен регион, от съществено значение за по-доброто териториално развитие и планиране.
АУРЕ води работния пакет за създаването на общата за Българска и Румънска територия база пространствени данни (БПД). Основният елемент от тази БПД ще бъде информацията за земно покритие на основата на обработени спътникови изображения по методиката на ООН (UN-FAO) LCCS / LCML. БПД ще се изгражда съвместно с участието на Български и Румънски експерти.

Програма за инициативата Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007-2013"
Заглавие на проекта Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България
Начална дата 10 февруари 2012
Продължителност на проекта 32 месеца
Код на проекта MIS ETC код 171
Ползватели от България МРРБ, 9-те крайдунавски области и партньорите по проекта
Официален уеб-сайт spatial-cbc.eu
Уеб-сайт с резултати по проекта от Партньор №9 (ПП9) - АУРЕ-Екорегиони cbc171.asde-bg.org
Уеб-сайт на програмата www.spatial.mdrap.ro
  Още за проекта...

Последни материали:

•  Важно: Моля, посетете: cbc171.asde-bg.org , за достъп до последните материали и цялостна информация по проекта!

•    Изтеглете Листовка за Проекта, от ПП9-АУРЕ
Официална листовка за Проект - SPATIAL 171, на Български и Румънски език
•    Изтеглете Брошура за Проекта, от ПП9-АУРЕ
Официална брошура за Проект - SPATIAL 171, на Български и Румънски език
•  Предоставяме материал от редовната среща по проекта проведена в гр. Велико Търново, 29.06.2012 г.
„Evaluation Methodology – A. Land Cover/Land Use B. Data Quality/Data Accuracy“
•  Предоставяме резултат свързан с териториален анализ за разпределението на земеделските земи, на основата на Референтния слой земно поркитие - BULCOVER© и Системата за идентификация на земеделските райони (СИЗП)
        
„Aнализ за разпределението на земеделските земи по BULCOVER и СИЗП“

НАГОРЕ


Проекти 2012

Популяризиране клъстърите, иновации и проектиране в секторa дървообработка на ЮИЕ (ID:WOOD) – Транснационална програма за сътрудничество ЮИЕ, четвърта покана

Проектът ID:WOOD е насочен към решаване проблема с липсата на цялостен подход за провеждане на политика на устойчиво развитие в секторa дървообработка на територията на проекта като цяло, отличаваща се със значителен горски потенциал. Въпреки че положението в партньорските страни и региони е различно, все пак преобладават ниският обем инвестиции в научноизследователска дейност и иновации, недостатъчният достъп на МСП до технологии и информация и липсата на смесени предприятия. Проектът ID:WOOD цели да допринесе за устойчивото развитие на дървообработвателния сектор чрез стимулиране на въвеждането на иновациите и повишаване на конкурентноспособността на МСП. Чрез предаване техническо и организационно ноу-хау на подкрепящите бизнеса организации (клъстъри, технически центрове по дървообработка и регионални агенции за развитие) ще им се даде възможност да помагат на МСП да развият структурата и увеличат потенциала си за въвеждане на иновации.

АУРЕ ръководи задължителния работен пакет РП2 "Комуникационни дейности", който цели:

 • Осигуряване непрекъснат, неизкривен и без закъснение информационен поток между партньорите и различните нива на проекта;
 • Засилване въздействието и прехвърлянето на резултатите на проекта към целевите групи на национално и транснационално ниво;
 • Създаване на основа за контрол на напредъка на проекта.

Основните дейности по РП2, които се изпълняват главно от АУРЕ, включват разработка на елементите на визуалната идентичност на проекта и комуникационния план, следене за изпълнението му, разработване на уебсайт на проекта, разработка на съдържанието и дизайна на промоционалните материали на проекта и подготовка на транснационалната база данни на заинтересованите страни по проекта.

Програма Програма за транснационално сътрудничество ЮИЕ
Заглавие на проекта Популяризиране на клъстърите, иновации и проектиране в сектора дървообработка на ЮИЕ (ID:WOOD)
Начална дата 1 октомври 2012
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта SEE/D/0227/1.2/X
Бенефициенти в България Подкрепящи бизнеса организации, МСП и определящи политиката в сектора дървообработка
Официален уеб-сайт www.idwood.eu


Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е основен документ за развитието на град Русе в периода 2014 – 2020 год. Изработването му е задължително условие за осигуряването на финансиране за проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в посочения период.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Планът се разработва като програмен документ, определящ къде да се насочват инвестиции и какви проекти да бъдат реализирани. Целта е постигане на синергиен ефект върху развитието на територията на три зони на въздействие, чрез привличане на нови инвестиции за постигне на видимо, значимо и устойчиво подобряване на градската среда и цялостно развитие на района.

Трите зони на въздействие включват обособени територии от града, съответно:

 • Зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона А – Централна градска част;
 • Зона с преобладаващ социален характер – Зона Б – жк „Родина” 1, 2, 3 и 4;
 • Зона с потенциал за икономическо развитие – Зона В – Източна промишлена зона.
Програма за инициативата Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013
Заглавие на проекта Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе.
Начална дата 15 август 2012 г
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта BG161PO001/1.4-07/2010/001-U-09
Ползватели от България и ЕС Община Русе; МРРБ; Еврорегион Русе-Гюргево; Дунавска стратегия
Официален уеб-сайт http://www.ruse-bg.eu


Последни материали:

  Поради стратегическото значение на представената на обществен дебат в гр. Свищов информация, включваме по-долу презентацията на г-жа Николина Николова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и национално контактно лице по Дунавската стратегия.
Презентация „Европейска стратегия за развитието на Дунавския регион – напредък“

НАГОРЕ


Проекти 2011

Проекти по 7-ма Рамкова Програма на Европейската Комисия

Urban-API

В контекста на европейските инициативи за подобряване на политиките и превръщането им в прозрачен и по-разбираем процес, проектът URBAN-API цели да подпомогне дейности свързани с идентифициране на ключови въпроси, анализ, консултиране, решения и оценки на политиките за градско планиране и земеползване. За тази цел, проектът въвежда политически метамодел, формализиран речник, набор от езикови правила, чрез които да се дефинира интегрирането на разнородни данни, както и абстрактни модели за симулация. Освен това, подходът на URBAN-API ще се основава на прилагането на елементи от гъвкава ITC разработка в процеса на разработването на политики за градско планиране, което ще позволява множество дейности да се извършват паралелно и в синхрон. В този процес рисковете се идентифицират по-рано, конфликтите срещат по-добро разбиране и знанието, придобито по време на един такъв процес, може пряко да се използва във всички други дейности.

В рамките на проекта бе изготвен анализ - сравнение на пространствени бази данни взети от кадастрална карта и данни взети от спътниково изображение земно покритие - земеползване. Целта е хармонизацията между бази данни от различни тематични слоеве да се приложи 3D-визуализация на промените и разликите в полза на устойчивото градско управление.

Програма за инициативата 7РП
Заглавие на проекта UrbanAPI - Интерактивни анализи, симулационни и визуализационни инструменти за успешно прилагане на градски политики
Начална дата 2011
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта 288577
Официален уеб-сайт www.urbanapi.eu
  Още за проекта...


Последни материали:

  Приложен софтуер, който предлага приложения, полезни за държавната и местната администрация при управление на градската и природната среда, както и за прогнозиране на възможни въздействия от определи инвестиционни намерения и оценка на очакваното състояние на природната и урбанизираната среда след провеждане на съответните политики.
Плакат „Urban-API Poster“
Плакат „Urban-API Screen“
  Информационен бюлетин за месец Януари, брой 1ви, относно проект UrnbanAPI:
„Urban-API Newsletter No01 2013“


URBAN-NEXUS

Проектът цели да даде възможност на развитието на по-нататъшните стратегически изследвания на градската среда и да насочи вниманието към реалните предизвикателства, устойчивото развитие и планиране и намаляване на "градския" екологичен отпечатък". Прогнозите на EPSON към момента сочат, че осреднено отпечатъка, който средностатистическият европейски граждани оставя, надвишава два пъти капацитет на Земята (ESPON 2013 Обобщен доклад, p. 75). Повече от една четвърт от територията на Европейския съюз се заема от градовете и до 2020 г., приблизително 80% от европейците ще живеят в градските райони. В резултат, изискванията за състоянието на земя в и около градовете стават все по-строги. Въпреки това, чрез решителни съвместни дейности, можем да се справим със сложни и взаимосвързани въпроси, които засягат консумацията на енергия и ресурси, влошаването на околната среда и изменението на климата.

Програма за инициативата 7РП
Заглавие на проекта URBAN-NEXUS - Развитие на стратегиите за градски изследвания
Начална дата 2011
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта 282679
Ползватели от България УАСГ, МРРБ
Официален уеб-сайт www.urban-nexus.eu
  Още за проекта...

Последни материали:

  Изтеглете:
„Годишно съвместно програмно събитие 2011“ 9-10 Ноември 2011 г., Окончателен доклад
  Изтеглете:
„Стратегическия диалог и партньорската рамка (SDPF) на FP7“, по която се финансира проекта URBAN-NEXUS, 22 Март 2012 г.
  Европейският институт - European Metropolitan network Institute (EMI), приключи своя годишен отчет по дейности и постижения за 2011 година.
„Годишен Отчет 2011“ от уеб-страницата на EMI

НАГОРЕ


Проекти 2009

БУЛГАРИСК

Български партньор: Център за Приложение на Спътникови Изображения – РЕСАК;
Други участници от Р. Франция: INFOTERRA; SERTIT; Boost Technologie; DDSC;
Целите на проекта Булгариск са да покаже Френската методология, която е на европейско ниво в областта на създаване на сателитни изображения, производство на високотехнологична информация и на интегрирането на тези данни в системи за управление на риска.

  Още за проекта...


Последни материали:

  Статия за проекта, издадена в списание „SPOT Magazine“, брой 46/2009.
„Improving Hazard Management in Bulgaria“
  (размер на файла - 25 MB)

НАГОРЕ


Проекти 2008

Re*Came – Нощ На Учените

През 2005 г. Европейската комисия за първи път инициира провеждането на "Европейска нощ на учените" в цяла Европа. Оттогава отбелязването й се превръща в традиция. Във всички страни от ЕС Нощта на учените се провежда в един и същи ден. Проектите се финансират от Европейската комисия в рамките на подпрограма "Хора" на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

7РП 7РП
Заглавие на проекта ReCame - Нощ на учените 2008, България
Начална дата 2008
Продължителност на проекта 12 месеца
Код на проекта 228629
Ползватели от България АУРЕ-Екорегиони
  Още за проекта...Eracobuild

Стратегическа мрежа от иновационни програми за изследване и развитие в областта на строителството е експлоатацията на сгради.
Целите на проекта Eracobuild са за подсилване и разширяване на стратегическата мрежа в И"&"РИ програми в сферата на изграждането и експлоатацията на сгради, инициирана в координационните дейности в предният проект ERABUILD.

Програма за инициативата 7РП
Заглавие на проекта ERANET-ERACOBUILD - Мрежа от RDI-програмисти в сферата на строителството и управлението на сградите
Начална дата 2007
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта 219395
  Още за проекта...

Последни материали:

  Съвместния годишен програмен доклад относно проекта бе представен през месец Ноември, 2011 г., с който можете да се запознаете тук:
  Annual Joint Programming Event 2011
Посетителски център в с. Момчиловци, Община Смолян
  В съответствие с приоритетите на Европейската мрежа ERACOBUILD, АУРЕ - Екорегиони съвместно със Смолянска община и кметство Момчиловци, реализират проект за реконструкция на стара сграда в центъра на село Момчиловци:
  Снимка на къщата преди началото на проекта
  Целта е да се осъществи "Посетителски център", който да подпомага местната администрация, неправителствени организации и бизнес в трансфер на познания и нови екологически съобразени технологии, енергийна ефективност и опазване на природни ресурси. Самата сграда съчетава традиционните характеристики на родопската къща, с нови технологии и инженерни системи, които посетителите да видят в действие на място:
  Плакат - „Посетителски информационен център в с. Момчиловци“
  Посетителският център ще има малка библиотека и информационен офис, с интернет връзка и електронна база данни за района на Момчиловци, Смолянска община и местния резерват - визия 3, която ще бъде със свободен достъп и непрекъснато ще се надгражда и поддържа от местни специалисти и сътрудници:
  „План на защита на природата в резерват - Момчиловски дол“
  Някои от основните документи и разработки на европейската мрежа ERACOBUILD ще бъдат включени в базата данни, така че местните потребители да имат пряк достъп до нови познания, програми за развитие и строително-технически решения.

НАГОРЕ


Проекти 2006

URBAN-NET

URBAN-NET е мрежа от 15 агенции, финансиращи изследвания в областта на устойчивото развитие и други партньори от 12 европейски страни и UN Habitat. Проектът е финансиран по 6-та Рамкова програма на ЕС. Целта на проекта е да структурира и координира научните изследвания в областта на градското устойчиво развитие в рамките на приоритетите на Европейското изследователско пространство.

Програма за инициативата 6РП
Заглавие на проекта ERANET - URBAN-NET - Координиране на субсидирането на градски изследвания в Европа
Начална дата 2006
Продължителност на проекта 24 месеца
Код на проекта 31342
Ползватели от България
  Още за проекта...


Е-управление на територията на град София - район Младост

Анализ на зелената система на район Младост
Целите на проекта са обективен мониторинг на територия и ресурси на базата на спътникови изображения. Векторизиране на зелените площи в рамките на община Младост и сравнението на получените тематични данни с информацията за зелените площи в градския кадастър на града. Изпълнителят на проекта е Център за Приложение на Спътникови Изображения - РЕСАК към АУРЕ-Екорегиони.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) специфични за Средиземноморието

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са оценка и избор на най-добро техническо решение за ВЕИ за Средиземноморски район – географски район България; Подпомагане на международните дейности в рамките на програмата по Промени в климата; Трансфер на знания, информация, образование и технологии за ВЕИ за Средиземноморски район; Подготовка на проектно проучване и бизнес план за приложение и Технически Съвместен проект за изпълнение.

  Още за проекта...


Предложение за проект: Процес за присъединяване на устойчива София

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са да се подпомогне община София, София област (районите администрации) и АУРЕ, в тясно сътрудничество с Българските държавни институции, а именно - Министерство на Външните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на земеделието и горите, Министерство на труда и социалните грижи.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 2005

Технопарк "Лозен" информационни "&" комуникационни технологии

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са "Tехнопарк Лозен", като високо технологичен комплекс, основан на разработването на информационни и комуникационни технологии, работни системи включващи изкуствен интелект, поддържащи софтуер, хардуер и периферни компоненти. Комплексът включва всички необходими елементи: администрация енергетика, инфраструктура, транспорт, логистика, култура и социална дейност и т.н. позволяващи неговото нормално и автономно функциониране.

  Още за проекта...


Проект за техническо сътрудничество с Германия

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са създаване на подходящ механизъм, анализ, проучване на възможности и изготвяне на предложение за инвестиционен механизъм между България и Германия, в подкрепа на приоритетни инвестиционни направления – електронно управление, инфраструктура, нови технологии, околна среда.

  Още за проекта...Пилотен демонстрационен проект: Сравнителен анализ на градската зелена система - район Младост София

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Пилотният проект е разработен във връзка с изискванията от Резолюция 140 на Министерски съвет, от 2005 година и междуведомствена работна група към Постоянния комитет България-Бавария.
Пилотният проект също така, е в основна тема на – Систематичен и редовен мониторинг на зелените площи в града.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 2004

Транспортна инфраструктура булевард "Тодор Каблешков",София

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са създаване на инфраструктура, свързана с транспортния бизнес, с цел да се насърчи икономическия и структурния растеж в южната част на София и да се подпомогне развитие то на малки и средни предприятия (МСП) в района.

  Още за проекта...


Публична кампания за разясняване, обществен диалог и обсъждане на Общия устройствен план за развитие (ОУП) на София и доклада по ОВОС

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са утвърждаване ролята на обществеността като делови коректив и конструктивен партньор в политиката за "Градско устойчиво развитие" е водещият мотив за предложението на АУРЕ. Предлага се подготовка и провеждане на публична кампания за разясняване и обществено възприемане постановките на новия общ устройствен план за развитие на София – в паралел с процеса на Местен Дневен Ред 21 "Устойчива София".

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 2003

Наблюдение на околната среда чрез дистанционни изследвания, включен в "Местен дневен ред 21 – Устойчива София"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са сътрудничество между България и Бавария и партньорство с прилагане на Баварския опит при създаване на геоинформационни системи и в частност с обработка на спътникови изображения за нуждите държавните институции и местните власти.

  Още за проекта...Обществен форум Изгрев - Граждански инициативи за подобряване състоянието на зелените площи и междублокови пространства в район Изгрев

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Програмата Форум се прилага в България от 2000 г., реализирана вече в 16 български общини. Практиката е заимствана от швейцарски и немски градове и представлява успешна форма на гражданска изява чрез дискусии между общини, нестопански организации, бизнеса, за решаване на приоритетни проблеми.
Целите и задачите на проекта бяха определени и изпълнени съгласно Договор от 7.04.2003г. между Правителството на Швейцария, Столична община-район Изгрев, и АУРЕ.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 2002

ГИС-SICAD-UT-E като документираща система за електрическата мрежа на София

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Държавната компания за услуги, "Електро Разпределение - Капитал", започна през януари 2002 г. пилотен проект, целящ въвеждането на Географската информационна система SICAD и специализираното приложение SICAD-UT-E за електрически мрежи. Главната задача на проекта беше да се картографира част от електрическата мрежа и да се тестват възможностите на това приложение с реални данни.

  Още за проекта...E-правителство географска информационна система за месната и държавна власт

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Основавайки се на предложение на АУРЕ, на 30 април, 2002, в рамките на постоянната комисия България- Бавария и водена от Министъра на държавната администрация, г-н Димитър Калчев бе създадена работна група по (е)-правителство.
Целите на проекта са: Трансфера на добра практика и познания в областта на (е)- правителство; Поддръжка на Националната стратегия по (е)-правителство; Помощ на реформата в администрацията в пред-присъединителния процес, прозрачност в управлението и трансфер на информация, антикорупционни мерки и засилване на гражданското общество; База данни от дигитална информация.

  Още за проекта...Центрове за използване на ВЕИ - основа за устойчиво и еколого съобразно управление и използване на енергията

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са да се въведат възобновими енергийни източници в България посредством създаването на центрове за използване и оползотворяване на възобновими енергийни източници (слънчеви, вятърни, геотермални и биогаз). Проектът също ще насърчи разширяване и продължаване на програми и проекти за енергийна ефективност.

  Още за проекта...Схема за управление на околната среда и одитиране - EMAS

Алианс за околна среда "Екорегиони"
Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Схемата за управление на околната среда и одитиране - ЕМАS е доброволна инициатива, разработена за насърчаване на организациите към намаляване на вредното въздействие, което тяхната дейност оказва върху околната среда. Целта на EMAS е да стимулира предприятията да преминат отвъд минималните законови изисквания във връзка с екологията и да усъвършенстват непрекъснато системата си за управление на околната среда.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 2001

Програма Местен Дневен ред 21 "Устойчива София"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
През 2000 година, по инициатива на АУРЕ и на Софийска община, стартира Програма "Местен Дневен Ред 21- Устойчива София". Програмата беше приета от Столичен общински съвет на 7 ноември 2001г. и се осъществява от АУРЕ чрез партньорство с местната власт и с подкрепата на МОСВ, МРРБ, Държавната администрация, Програмата на ООН за развитие в България /ПРООН/, други НПО. Основната цел на проекта е подкрепа и участие във формирането на общинска и държавна политика за устойчиво развитие и реализиране на пилотни проекти.

  Още за проекта...

НАГОРЕ


Проекти 1998

Възстановяване на нарушени терени от кариери за пясък по поречието на реките "Искър" и "Лесновска"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са подготовка и реализация на пилотен проект за управление/възстановяване на нарушени терени, и превръщането им в в среда за отдих и спорт. Очакваните резултати са подобряване на околната среда и здравето на гражданите и постигане на икономически ефект, с цел самофинансиране на новите дейности.

  Още за проекта...Металургически комбинат "Кремиковци" – хвостохранилище

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Проектът е част от пакета пилотни проекти на Екозона "София- Изток", предложен и разработен от специалисти от Металургичния комбинат "Кремиковци" АД и представен в Министерство на Околната Среда през 1996 г. Реализирането на проекта цели да постигне резултати в опазването на околната среда и намаляване на риска за здравето на служителите и населението, чрез изграждане на воден пречиствател за всички отпадни води, идващи от химическата фабрика за кокс - "Кремиковци" АД.

  Още за проекта...


Ботанически парк "Врана" - възстановяване и развитие

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Парк "Врана" е създаден в началото на ХХ-ти век върху площ от 80[ха] от Цар Фердинанд. В този уникален парк на Балканския полуостров има над 400 растителни вида и е образец на градинското парково изкуство. Паркът е определен от правителството за национален паметник на парковото изкуство. Целите на проекта са възстановяване, управление и развитие на парк "Врана" като част от Екозона "София-Изток", в съответствие e с принципите на ОУП на гр. София и Местен Дневен Ред 21.

  Още за проекта...Екозона София: Управление на градска устойчива среда с ГИС

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
През 1999 Столична Община определи Екозона "София-Изток" като част от структурната схема на града. Използвайки баварския опит, в район Младост започна подготовката на Регионален Информационен Център за Градска Околна Среда /РИЦГОС/. ГИС /в случая е представена технологията SICAD/ интегрира разнообразна геопространствена информация и доставя техническите мощности, които могат да се използват от бъдещите инвеститори и администраторите. Проектът, формулира създаването на РИЦГОС на територията на квартал Младост. Първият приоритет е въвеждането на ГИС, в която трябва да се интегрират всички бази данни и налични тематични слоеве за Екозона "София-Изток".

  Още за проекта...Екоселище "Горубляне"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Пилотният проект- "Демонстрационен проект Екоселище Горубляне" беше създаден в рамката на проект по програмата ФАР "План за екологично управление за екозона София-Изток" и местния модел за устойчиво развитие и Евроинтеграция "Устойчива София". Възможните под-проекти са: Енергийна ефективност & слънчеви еднофамилни къщи, като иновационен център за възобновими енергийни източници и енергийно ефективни технологии; Тематичен парк - EКOEКСПO - "Зелена Индустрия" Зелени площи – зона за отдих и спорт.

  Още за проекта...Регионален информационен център и ГИС в район Младост, София

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целите на проекта са участниците към него да повишат тяхната компетентност, квалификация, практически познания и опит за ръководене на проектите за професионално образование и обучение в реални работни условия, основани на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) под формата на перспектива за доживотно образование, отворени и дистанционно обучение. В последствие се предвижда създаване на обществено кабелна цифрова телевизия "ЕКОВИЗИЯ" в София, която ще реализира своите дейности, основани на нови ИКТ.

  Още за проекта...Проектиране и изграждане на когенераторна инсталация за оползотворяване на биогаз в сметище край "Суходол"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Пилотния проект е включен в пакета проекти по Програма "Местен Дневен Ред 21 - Устойчива София", която е утвърдена в План за Регионално Развитие на Област София - №20. Целите на проекта са осъществяване на пилотен проект, включващ улавяне на акумулирания биогаз и използуването му като гориво за когенераторна инсталация за производство на електроенергия и топлина; Допълнителни цели – създаване на помощни стопанства - оранжерия, хладилни складове, сушилни;

  Още за проекта...Град, околна среда и транспорт – публичен диалог за устойчив градски транспорт

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Градовете и общините в Централна и Източна Европа са изправени пред въпроса на нарастващата моторизация и свързаните с нея проблеми на градското движение, околната среда и качеството на живот. Важно средство тук е повишаването на атрактивността на Местния градски транспорт (МГТ) и екологосъобразното обновяване на парка и трасетата на обществения транспорт. Целите на проекта са да се сформира неформална "Кръгла маса" за подобряване на координацията в градското и транспортно планиране, особено за МГТ.

  Още за проекта...
  Състояние на обществения транспорт в избрани страни кандидаткиМестни инструменти за устойчиво развитие, евроинтеграция, глобализация и участие на гражданите в интегрираното управление на ОС

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Проектът е насочен към екологичните проблеми в широк регионален аспект Екологичните проблеми са приоритет за страните от Централна и Източна Европа (ЦЕИ) и Русия. Необходим е метод за интегрирано управление и взимане на решение. Специфичната цел е да се определи и реализира стратегическа програма и пакет от адекватни стъпки за градските райони на София, Ниш, Баку и да се повиши икономическия, социалния и екологически стандарт по-близко до изискванията на ЕС много преди завършване на процеса на присъединяване, и като примерен модел за ЦЕИ.

  Още за проекта...


Изграждане на детска площадка за интегриране на деца с увреждания в район "Младост"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Целта на проекта е да се изгради паркова среда и да се създадат условия за съвместни игри и отдих на деца от различни възрасти, подходящи както за здрави така и за деца с физически увреждания. Партньорите се водеха от идеята за създаване на достъпна архитектурна среда за всички, което е материален израз на грижата на обществото към хората с увреждания. Техните проблеми са предмет на специално внимание на международно ниво и основен приоритет през 2003 година.

  Още за проекта...Обществена медия "ЕКОВИЗИЯ"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция. Проектът, наред с глобалната тема на Устойчивото Развитие има и конкретната задача по евроинтеграцията, да създаде мястото на публичния диалог между представителите на основни целеви групи в общините – граждани и НПО, делови среди, общинска и държавна администрация. Проектът възстановява и разширява дейността на експерименталната партньорска кабелна телевизия ДЕМО (1996-99 г.), като качествено обновена Обществена TV-медия "ЕКОВИЗИЯ" на гражданските организации и местното самоуправление.

  Още за проекта...Реконструкция и техническо обновление на индустриална зона "Искър"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Пилотния проект е заложен в рамките на План за Управление на Околната Среда на Екологична Зона "София-Изток" по проект на Програма ФАР-България. 9310-03-05-05. Одобрен е в Структурна Схема на Функционалното Зониране от Столична Община, Управление Архитектура и Градоустройство – протокол на ГАГК – ОГП – 144 от 17.12.1998г. Научно-Производствената Зона "НПЗ Искър"(Север и Юг) е една от най-големите такива зони не само в София, но и в цяла България. В зоната има повече от 70 предприятия, на площ от около 800 ха, принадлежащи на различни индустриални клонове.

  Още за проекта...Технопарк "Искър"

Местен Дневен Ред 21- Устойчива София
Пилотният Проект е включен в Пилотния План за Управление на Околната Среда на Екозона "София-Изток". Следва да се разработи и подробна програма, съдържание и план за развитие. Технопаркът може да се раздели на два подпроекта: • Реконструкция и Технологично Обновление в Съществуващия Индустриален Комплекс; • Нов Комплекс ТЕХНОПАРК / ИНКУБАТОР- Център за обучение, представителства, трансфер на технологии. В рамките Европейската стратегия за подкрепа на местната администрация, чрез Местен Модел за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция ще се потърси партньорство на регионално ниво със страна от ЕС.

  Още за проекта...


 

НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Разгърни списъка | Свий списъка