Новини

2023 г.

03/2023


Въпросник към механизъм за управление на риска

Представеният въпросник в подкрепа на институции , отговарящи за управление на риска, е разработен още през 2009г. по двустранен българо-френски проект – БУЛГАРИСК.

Малко информация за проекта:

Наименование: „Интегриране на сателитни изображения в оперативните процедури по управление на риска в България” - „БУЛГАРИСК” 2008 г.
Инициатори от българска страна: Държавната Агенция за Информационни Технологии и Съобщения (ДАИТС) – основен ползвател;
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)
Инициатори от френска страна и ръководител на проекта: SPOT Image S.A.
Финансиране: В основната си част проектът е финансиран от правителството на Република Франция.
Български партньор: Център за Приложение на Спътникови Изображения – РЕСАК;
Други участници от Република Франция: INFOTERRA; SERTIT; Boost Technologie; DDSC;
Целите на проекта Булгариск са да покаже френската методология и опит, които са на европейско ниво в областта на създаване на сателитни изображения, производство на високотехнологична информация и на интегрирането на тези данни в системи за управление на риска.
От Българска страна участие взеха експерти от ДАИТС, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и други.

Повече информация относно проекта можете да намерите тук

Цел на въпросника

Целта на този въпросника е да предостави информация за предварителен анализ с цел изграждане на обща картина за съществуващите в България рискове, след което да се опишат потребностите от географска информация, необходима при тяхното реализиране в криза, по време на самата криза и след нея.
Подобен кратък анализ бе изготвен през 2009г. като резултат от анкета, проведена от френски експерти в различни български ведомства, участващи в управлението на риска, за да се определи:

 • Как е организирано управлението на риска в България - природни рискове, участници в управлението на риска;
 • Какво е положението с географската информация в страната - проучвания за, основните потребности на взимащите решения и оперативните единици, на кои нива може да бъде полезна географската информация.

След събиране на необходимото количество отговори, резултатите ще бъдат съпоставени с тези от 2009г. и ще се оцени развитието по отношение както на нарастването на различни рискове, така и на подобряване на работата с различни бази данни , с приоритет интегрираното ползване на сателитни данни с данни от място.

Въпросникът във формат Майкрософт Ексел може да намерите и попълните тук.02/2023


Управлението на сеизмичния риск – обща отговорност и постоянен контрол

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ от много години защитава тезата, че паралелно с укепване на оперативния капацитет за бързо реагиране на катастрофални събития, трябва да се обърне много по-голямо внимание на превенцията на риска, включително разработване на симулационни модели за евентуален териториален обхват, материални и икономически щети и жертви. Превенцията на риска включва също така и приемане на изпреварващи мерки за защита от очаквани бедствия, както и постоянен мониторинг на сгради, съоръжения и особено на критичната инфраструктура.

Обследването на уязвими сгради, трябва да се приоритизира, като на първо място се документират и въведат в геореферирана база данни, сградите от централната градска част (например на София), където приземните и сутерени помещения са превърнати в магазини, ресторанти, молове. Необходимо е сравняване на направените преустройства на помещенията с първоначални проекти и тяхната уязвимост на различни по степен земетресения.
На второ място да се преразгледат презастоените квартали с оценка на тяхната уязвимост, места за изнасяне, пътища в случай на разрушаване и затрупване на основните междублокови улици.
На трето място да се анализира корелацията между плътност на населението и сграден фонд, като се отчетат и горните два приоритета. Прието е, че при бедствие , като убежище могат да се ползват училища и детски градини, но това не е достатъчно. Паралелно с това, съвместно с представители на структурите за гражданска защита, пожарна безопасност и бърза помощ следва да се проучат местата, във всички граждски квартали, кдето при подобно значимо бедствие могат да се съсредоточат засегнати жители, да се разгърнат полеви комплекси за подслон, прехрана, лечение и т.н. И отново се сблъскваме с порочната политика на презастрояване на откритите вътрешноблокови пространства, квартални градинки и и други подобни открити площи. Крайно време е да се разбере, че освен всичко друго те са част от „кризисното градско планиране“. Те спомагат за ефективнната оперативна намеса на специализираните служби при катастрофа.

Радостен факт е, че през последните години на темата за превенция на риска се обръща все по-голям интерес на национално, регионални и Европейско ниво. За съжаление все още действията са повече декларативни и не са сврзани с оперативни решения, като например – приемаме на задължителен контрол и мониторинг на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктура и своевременно вземане на мерки за текущ ремонт, спиране на недобросъвестни промени в сградния фонд и инфраструктура, въвеждане на интегрирани бази данни – преди всичко на кадастър с имотен регистър и данни за сградния фонд и съоръжения и др.
Както показаха трагичните събития от последните катастрофални земетресения в Турция и Сирия, от 6 февруари, подобно забавяне води до неприемлив брой жертви, колосални разрушения, огромни материални и икономически щети.
В България има създаден определен капацитет по отношение на координирана общинска и национална политика по управление на риска. Осъществени са редица важни стъпки в тази област, например - приемане на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България, през 2018г. и започване на работа по Карта на сеизмичния риск за България. В тази връзка има и редица проекти, които имат значими резултати, но както обикновено става, те не са консолидирани и няма надграждане на постигнатото. След тяхната приключване, резултатите остават като добри примери, поводи за публикации и представяне на международни конференции, но имат слабо приложение в практиката.

С цел, подкрепа на организиране на интегриран подход по прилагане на информационна система и оперативен капацитет в областта на управление на риска от земетръс, както и започване на диалог между експерти, администрация и оперативни групи за справяне с бедствия, приложено представяме една първа компилация на извадки от различни проекти, разработвани в България по темата “управление на риска от земетръс“. На първо време сме включили:

 • извадки от Европейската карта на сеизмичния риск- връзка с европейски информационни системи за сеизмичен риск;
 • анализи подготвени от НИГГГ-БАН по проект от 2008-2009 г. за очакван сеизмичен риск за 95, 475, 10 000 г.; както и карта на сеизмичния риск за Балканите;
 • някои резултати от двустранен българо-немски проект от 2008-2009 г, включително симулиране на щети от сеизмично бедстви за територията на България и възможни оценка на щети, жертви и финансови загуби, с конкретни анализи на квартали от Руси, Враца и София;
 • връзка с Европейски проект Risk-EU, насочен към оценка сеизмичен риск в София-район Триадица;
 • връзка с българо-френски проект за управление на риска-БУЛГАРИСК, от 2008-2009, отворен за продължение към ЕВРОРИСК – 2007-2009;

Необходимо е да се използва опита с разработване и използване на вече съществуващи системи за наблюдение и предсказване с определена вероятност на земетръсна активност и системи за ранно предупреждение, колкото и противоречиви да са те при земетресение:

 • Една система за ранно предупреждаване на властите, да подаде изпреварващ сигнал само 4,5 секунди преди земетресението, може да помогне да бъдат избегнати бедствия чрез своевременно изключване на критична инфраструктура като атомни електроцентрали, асансьори и влакове.
 • Интернет като начин за наблюдение на сеизмичната активност (тази техника е като инсталирането на индивидуален сеизмометър на всеки четири метра);
 • Емисии на радон - Мрежа от детектори за радон, особено по протежение на разломите и в райони, уязвими от земетресения;
 • Хидрохимични промени - Химически промени в подземните води- повишаване на нивата на концентрация на разтворени минерали и газообразни компоненти, което може да се дължи на подземни изменения;
 • Електромагнитни прекурсори - Електромагнитни колебания и промените в геоелектрическия потенциал. Постоянният мониторинг на честотния спектър на земните електромагнитни емисии. Връзка с атмосферни изменения във високите слоеве;
 • Модели за дълбоко обучение чрез изкуствен интелект – връзка между сеизмични индикатори и изкуствен интерект.

Въпреки всички методи и опити за точно (с определена точност) прогнозиране на земетресенията, като магнитуд, епицентър и време на възникване декларираме, че точното прогнозиране на земетресенията, може да бъде възможно в бъдеще. Но с наличната в момента технология, истинското прогнозиране на земетресения е невъзможно.
Една сравнително нова област, но много важна във връзка с правилно планирани действия при подобни кризи, както видяхме от земетресението в Турция и Сирия през февруари 2023 г е въвеждане и изучаване на поведенческите реакции на засегнатото население в системите за оценка на последиците.

Използваме случая да приветстваме инициативата на Столична община – Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ за изграждане на „Общински център за бедствия, аварии и кризи Надежда“, като част от Оперативен център за управление и координация на извънредни ситуации.
Слайд-шоу (видео) по темата ще намерите тук.Очакваме да го надградим и с други резултати по темата.
Архив по години

2022 г.

05/2022


Участие на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ в глобалния симпозиум на ЕКА - Living Planet 2022

В края на месец май АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ участва в глобалния симпозиум на Европейската Космическа Агенция (ЕКА) Living Planet 2022 в Световния Конферентен Център в Бон, Германия, 23–27 май 2022 г.
Събитието обедини международната общност за наблюдение на Земята, за да се съсредоточи върху:

A • РАЗБИРАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СИСТЕМИ
B • УСЪВЪРШЕНСТВАНИ БЪДЕЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МИСИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА
C • АКТИВИРАНЕ НА ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА
D • ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД
E • НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ участва с постер в рамките на сесия D. ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД. Постерът включва някои разработени резултати от опит и добри практики, базирани на няколко национални и международни проекта за научно-изследователска и развойна дейност, последните от които са – HARMONIA (по програмата на ЕС HORISON2020) и SOFIRISK2021 (по програмата ESA/BG PECS).
Постерът, който беше представен в под-сесия D.2 Устойчиво развитие; D2.01 Устойчиви градове, може да бъде намерен тук.02/2022


Първи информационен бюлетин по проект HARMONIA

Излезе първият брой на информационния бюлетин по проект HARMONIA.
Броят включва:

 • Отворено писмо от координатора на проекта проф. Julia NERANTZIA TZORTZI, Politecnico di Milano;
 • Представяне на проекта – неговите цели, задачи и основни етапи;
 • Информация за текущия напредък на проекта;
 • Описание на партньорите, включени в консорциума изпълняващ проекта.

Бюлетина е наличен на следния линк:
http://harmonia-project.eu/resources
2021 г.

06/2021


Стартира проект HARMONIA по Европейска програма - Хоризонт 2020

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ и Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция” ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020”, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020.

Консорциумът по проекта се състои от двадесет и двама партньори от страни членки на Европейския съюз. Партньорите са 4 академични организации, 9 частни компании, 4 изследователски института, 1 НПО и 4 общини/пилотни градове. Пилотните градове/общини са Милано (Италия), София (България), Пирея (Гърция) и Иксел (Белгия).

Наименованието на проекта е: Развитие на подпомагащи системи за укрепване на защитеността и устойчивостта на градската среда за справяне с климатичните промени и бедствени събития по Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) и високотехнологични инструменти за моделиране (Изграждане на климатично устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии: дейности, свързани с климатичните промени и в подпомагане на Парижкото споразумение).

Информационна листовка за проекта:

Website: https://harmonia-project.eu/
Facebook: HarmoniaProject2021
Twitter: @ProjectHarmonia
Linkedin: The Harmonia project


06/2021


Стартира проект SOFRISK-2021 на основата на подписан договор между АУРЕ – Екорегиони и Европейската космическа агенция (ЕКА)

АУРЕ – Екорегиони подписа договор № 4000134978/21/NL/CBi с Европейската космическа агенция (ЕКА). В края на месец юни 2021 година АУРЕ започна изпълнението на проект „Програма КОПЕРНИК – спътникова информация и услуги – приоритет Цифров повърхностен модел (DSM) за целите на интегрирана система от спътникови и наземни данни в за предотвратяване/управление риска от наводнения за Дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична Община” – (SOFRISK-2021).

Програмната цел на проекта е да се интегрират спътникови (особено използването на DSM - Цифров повърхностен модел) и наземни данни, както и прогнози за въздействие и инструменти за симулация с местни услуги, за да се анализира възможността за мониторинг на състоянието на критичната инфраструктура и активите в подкрепа на процеса на предприемане на мерки за предотвратяване на риска от наводнения и вземане на решения.

Основната техническа цел на проекта SOFRISK-2021 е да се използват възможностите, предоставени от спътниците, особено разработеният Цифров Повърхностен Модел (ЦПМ-DSM), предоставен от ESA, комбиниран с иновативни инструменти и засилен оперативен местен капацитет за подобряване на превенцията и устойчивостта срещу бедствия (приоритет предотвратяване на риска от наводнения), както и механизъм за управленски капацитет на местно ниво в България. В тази връзка, АУРЕ – Екорегиони подкрепя инициативата на Столична община за създаване на Общински център за интегрирано управление на риска (ОЦИУР). Очаква се, разработените услуги по проект SOFRISK-2021 да бъдат включени в пакета от услуги за добавена стойност на оперативния капацитет на ОЦИУР.

Целите ще бъдат реализирана чрез подпомагане на трансфера на сателитни данни и инструменти на ниво ЕС (данни DSM и SENTINELS) към местно национално ниво.
Партньор на АУРЕ – Екорегиони от страна на Столична община е Дирекция „Аварийна помощ и превенция”. Осъществяват се консултации с Общинско предприятие СОФИЯПЛАН и Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към Българска академия на науките (БАН), както и с други външни експерти.


03/2021


Годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски


Димитър Списаревски
като юнкер

Наскоро, отново бе отбелязана годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски (Спайч). Както е известно, „през есента на 1943 година започват вражеските бомбардировки над София, а Списаревски принудително стои на земята. Той посещава пострадалия квартал „Хаджи Димитър” и е покъртен от тежките поражения и страданието на хората. Спайч иска да се хвърли в бой и молбата му да бъде командирован при воюващите е удовлетворена. На 20 декември 1943 година 60 „летящи крепости” „Либърейтър” Б-24 с охрана от 50 изтребителя „Лайтнинг” се насочват към София. Отбранявайки небето над столицата, в първия си и последен боен полет, Списаревски сваля една и се врязва със самолета си в друга „летяща крепост”, като сваля и нея, но загива и самият той.

По този повод Радио Лондон излиза с обръщение: „Български летци, ние знаем, че сте храбри и сте готови да браните до смърт своята Родина, но няма смисъл да се блъскате в нашите “крепости”. Защото вие сте малко, а ние сме хиляди!” (https://bulgarianhistory.org/dimitar-spisarevski/)

В ранните години след края на Втората Световна война се приемаше, че подвигът на Списаревски и другите български летци е до известна степен помрачен, защото са се били на страната на фашистка Германия, но като знаем че основните поражения от бомбардировките в столицата са били граждански обекти, а жертвите цивилни граждани, то излиза, че малобройната българска авиация е защитавала жилищата и живота на своите съграждани, а това е основен дълг на всеки патриот, още повече –военен, без значение, какво е политическото управление в момента.

В тази връзка е интересно да се проучи, какви са били целите, поставени на пилотите на английските и американски бомбардировачи – дали са били военни или граждански. Представяме две разсекретени аеро-фото снимки на София от 1944г., които английското разузнаване е ползвало за да анализира пораженията от бомбардировките. Снимките са публикувани на интернет страницата “Стара София в снимки и пощенски картички” (www.stara-sofia.com), където всеки може да ги намери и прегледа детайлно.

По-долу са представени:

Aероснимка 1: “Разузнавателна снимка, направена от британската авиация, с отбелязани пораженията от бомбардировките в центъра на София, април 1944 г.
Ясно личат голите зидове на опожарените сгради в пустия град, изровените от бомбите ями по улици и градини и изкопаните окопи из цяла София.”
Източник: Стара София в снимки и пощенски картички © (http://stara-sofia.com/Scan4593.jpg)
Aероснимка 2: “Разузнавателна снимка, направена от британската авиация, с нанесени от бомбардировките поражения в района между Лъвов мост и гарата, април 1944 г.”
Източник: Стара София в снимки и пощенски картички © (http://stara-sofia.com/Scan4386.jpg)

 

Отделно, за по-голяма яснота и сравнение с днешната обстановка, са представени изображения, които включват старите самолетни снимки, интегрирани със съвременно спътниково изображение на София, както следва:


Гео-реферирана Aероснимка 1: върху сателитно изображение на съвременна София (Satellite GEOEYE, resolution-0,5m; date- 01.05.2010, DigitalGlobe ©)

 


Гео-реферирана Aероснимка 2: върху сателитно изображение на съвременна София (Satellite GEOEYE, resolution-0,5m; date- 01.05.2010, DigitalGlobe ©)

 

При по-детайлна проверка на самолетните снимки и особено на оградените с цветно мастило градски зони, се вижда че най-вероятно са отбелязвани градските зони, дори цели квартали, където има поражения от попадения на самолетни бомби. На снимките са отбелязани попадения от бомби в района на Централната железопътна гара и близката железопътна инфраструктура, както и две попадения около военни казарми, но е очевидно, че напълно съзнателно е търсено възможно най-тежко поражение не на военни съоръжения и обекти, а на гъсто застроения с жилищни и обществени сгради градски център, както и максимални жертви сред цивилното население.
Според някои специалисти, повечето бомбардировки над София са реализирани като непряк резултат от недовършени бомбардировки над нефтените комплекси в Румъния и вероятно са изпълнявани на връщане от района около Констанца. Но това, че София е пострадала в резултат на вече ненужен за другата цел смъртоносен товар не е никакво утешение.

Въпреки, че очевидно нанесените маркери по старите снимки, са съсредоточени върху граждански, а не военни обекти, ние ще се въздържим от коментар и приканваме специалисти в авиационното дело да дадат своята интерпретация и пояснения, за вероятната цел на маркерите и до каква степен са свързани с оценка на причинени щети от извършена бомбардировка, определяне на нови цели на предстояща такава, както и за характера на изсипания бомбен товар.

01/2021


Консорциум, в който участва АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, спечели проект по Европейска програма - Хоризонт 2020

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ съвместно със Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция” ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020”, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020. Ще работи съвместно с двадесет и двама партньори от страни членки на Европейския съюз. Заглавието на проекта е - Развитие на подпомагащи системи за укрепване на защитеността и устойчивостта на градската среда за справяне с климатичните промени и бедствени събития по Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) и високотехнологични инструменти за моделиране (Изграждане на ниско въглеродни емисии, климатично устойчиво бъдеще: дейности, свързани с климатичните промени и в подпомагане на Парижкото споразумение).
ХАРМОНИЯ ще използва съществуващите инструменти, услуги и нови технологии, за да предостави интегрирана платформа за оценка на устойчивостта, работеща въз основа на GEOSS, отчитайки настоящата липса на изграден процес за разбиране и количествено определяне на въздействието на климатичните изменения върху градските райони, използвайки наличните сателитни и допълнителни данни от различни платформи. Част от разработените иновативни приложения и бази данни, по проект ХАРМОНИЯ, ще бъдат интегрирани в подходящи сектори на вече изградения гео-портал - Българска Инфраструктура за Пространствени Данни (http://bsdi.asde-bg.org).ХАРМОНИЯ ще се съсредоточи върху намирането на решения на климатични приложения, подкрепящи мерки за адаптиране и смекчаване на мерките, в съответствие с Парижкото споразумение.
ХАРМОНИЯ ще тества съвременни инструменти за дистанционно засичане и 3D-4D мониторинг, техники за машинно обучение и ще разработи модулна скалируема многослойна база данни за информация и наблюдение на градски райони, използвайки времеви интервали от спътникови данни, пространствена информация и спомагателни данни, in-situ системи за наблюдение, които ще интегрират подробна информация за местното ниво на градските квартали.
ХАРМОНИЯ се фокусира върху два стълба: а) Природни и причинени от човека опасности, засилени от климатичните промени: наводнения в градовете, деградиране на почвения слой и геоложки опасности (свлачища, земетресения, деформация на земята) и б) Причинени от човешки фактор опасности: топлинни острови, градски топлинни потоци, качество на въздуха, вредни емисии. Устойчивото възстановяване на градските райони и здравето на хората и екосистемите са основни приоритети.
2020 г.

10/2020


Предложение на АУРЕ-Екорегиони за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ подаде предложение за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община. Темата на проекта е визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век от н.е. – съвпадаща със съвременния градски център на столицата и интегрирана със съществуващата експозиция „Антична Сердика”. Подробно описание с примери, схеми, визуализации, както и ориентировъчен бюджет за реализация, можете да намерите в ТУК.2019 г.

07/2019


Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център” (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени редица съвместни срещи, обучителни семинари, пилотни проекти. От 2007 г. АУРЕ влезе в по-тясно партньорство с новосъздадения към JRC, Център за знания за управление на риска от бедствия (DRMKC). Повече информация можете да получите на адрес - https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/. Основните цели бяха свързани с прехода от констатиране на бедствия и реакция след събитията към предварителна оценка на потенциалните рискове , симулиране на ситуации и превантивни действия.
АУРЕ, съвместно с партньори от БАН, университети, високотехнологични фирми работи от 2004 г. неотстъпно по приоритети, които са особено важни за ефективното противодействия на природни рискове и рискове от човешка дейност, като:

 • интегрирано управление на обективни, актуални и хармонизирани гео-реферирани данни, както и задължително поддържане на наличната архивна информация;
 • въвеждане на механизма на редовен мониторинг на промените в земното покритие/ земеползване, на основата на новия стандарт ISO 19144-2, както и съчетаването на дистанционни/космически/, аеро и наземни наблюдения;
 • приложение на върхови технологични приложения по отношение на стратегическо планиране и оценка на потенциалните рискове, симулиране на възможни ситуации и решения, изготвяне на мерки за превенция на риска;

От началото на 2019г. АУРЕ получи покана да се включи със свои експерти в сборния доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow). В доклада са включени избрани експерти от страните-членки на Европейския Съюз, както и водещи специалисти от други държави.
Общият доклад има като основна тема, приетата от Европейската комисия, промяна в политиката,свързана с противодействие на природни и други бедствия, а именно -Преминаване към превенция: от управление на бедствия към управление на риска от бедствия.
Редакцията на окончателния вариант се очаква да приключи през януари 2020 г. Докладът ще бъде публикуван и представен за обсъждане на множество различни форуми.
След публикацията докладът ще бъде представен и на страницата на АУРЕ.

05/2019


УЧАСТИЕ НА АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ В СИМПОЗИУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ESA LIVING PLANET SYMPOSIUM, МИЛАНО, ИТАЛИЯ, 13-17.05.2019В рамките на симпозиума, организиран от Европейската Космическа Агенция - ESA Living Planet Symposium, Милано, Италия, 13-17.05.2019, тематичен постер на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ бе одобрен и включен за представяне в програмата на събитието. Постерът бе по темата - Предизвикателства през дистанционното наблюдение на Земята при укрепване на местния/национален оперативен капацитет на отделните страни, чрез координация от регионални транс-национални / трансгранични мрежи за разширяване на международните усилия за намаляване на риска. Част от представената визия е разработването на проект по механизма - Важен Проект от Общ Европейски Интерес (IPCEI). Повече информация можете да получите от тук..

Повече информация


2018 г.

03/2018


Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция

Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на ”Общността на практикуващите” по проект DARWIN. Участието се осъществи по покана на Център за обучение и изследвания в областта на медицината и травматология по време на кризи / Katastrofmedicinskt centrum (KMC, Sweden), който е един от основните партньори в проекта.
Проектът DARWIN е научноизследователски проект, финансиран от ЕС, в рамките на програмата за научни изследвания "Хоризонт 2020". Проектът е съсредоточен върху подобряване на реакцията при очаквани и неочаквани кризи, засягащи критичните обществени структури по време на природни бедствия (например наводнения, земетресения) и причинени от човека бедствия (например терористични атаки или индустриални аварии). За да се постигне това, са разработени ”Европейски насоки за управление на устойчивостта”, насочени към мениджърите на критичната инфраструктура, мениджърите за реагиране при кризи и аварийни ситуации, доставчиците на услуги, службите за първа помощ и др. Операторите на инфраструктурата ще разполагат с актуални и ефективни насоки, за да се постигне по-бърза, по-ефективна и високо адаптивна реакция при кризи. Това ще има пряко въздействие върху безопасността на европейските граждани по време на криза и бедствие в бъдеще. Насоките за устойчивост на DARWIN също ще имат значителна полза за правителствата на държавите-членки на ЕС.
Повече информация за проекта и разработените насоки може да бъде получена от уеб-сайта а проекта: h2020darwin.eu.2017 г.

06/2017


Съобщение, във връзка със Сдружение „СОХА“

Сдружението ни е член на обединение по ЗЗД с цел изготвяне на проект на ОУПО Сухиндол , като за целта публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2016 г.

„Финансов отчет за 2016-та“

02/2017

НАГРАДА от Научен Клуб на КУВЕЙТ

Управителният Съвет на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, поздравява експертния колектив - Владислав Христов, Венко Бешков и Петко Петков (член на УС на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ), които получиха сертификат бронзов медал на 9тия Международен Панаир за Иновации в Близкия изток, състоял се на 15 - 19 Януари, 2017г. и организиран от Научния Клуб на Кувейт . Наградата е за представения проект – ENERGY YIELD FROM SULFIDE CONTAINING MARINE WATER .

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ подкрепя според възможностите си развитието на тази технология, която започна като инициатива за извличане на чист и възобновяем енергиен ресурс от морска вода. Иновативното решение е особено важно не само за осигуряване на алтернативен енергиен източник, но и за решаване на специфичните екологични проблеми на Черно море.

 –  Изтегли, сертификат от наградата:
„BRONZE MEDAL CERTIFICATE“SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY

Данни по програма КОПЕРНИКУС (COPERNICUS) на ЕК и информоцаионни услуги – потребителски продукти и услуги в подкрепа на стратегическо планиране и модели за превенция.

Свързана информация: COPERNICUS DATA AND INFORMATION ACCESS SERVICES OPERATIONS (DIAS)

(предстои да се допълва!)2016 г.

03.2016


ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ И ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ

На основата на натрупания опит и оперативен капацитет по европейски и национални научно-приложни конкурси и програми АУРЕ, в съдружие с партниращи организации, предлага следната услуга на държавната администрация и българските общини: Сравнение на верността на цифрови карти, по отношение на някои аспекти на тематичната и графичната информация – кадастър и карти за възстановена собственост (КВС).

От натрупания практически опит, може да се твърди с голяма степен на достоверност, че повечето от основните данни в картите на възстановената собственост (КВС) не са достатъчно точни и ще бъдат пренесени директно в кадастралните карти и регистрите към тях.
Това поражда:

 1.   Висока степен на риск от възникване на спорове за материално право, особено що се касае до т.нар. контактни зони;
 2.   Невъзможност за интегриране на данните с наличните за същите имоти данни в имотния регистър, поради невъзможност за свързването им, а оттам – и невъзможност за валидирането на данните за правата върху тези имоти в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Аналогични проблеми ще се породят в бъдеще и при интегрирането на плановете за новообразуваните имоти, регистрите на държавните и общинските недвижими имоти и други географски бази данни и информационни системи.

За да се осигури достоверност на тематичната информация и необходимата степен на съвместимост между данните от кадастъра и от КВС трябва да има трета референтна база данни, която да отразява актуалното състояние на земята. Това според нас може да бъде така наречения референтен слой земно покритие, който се създава на основата на спътникови изображения (алтернативно и от самолетни снимки), като се прилага методиката на ООН – Land Cover Classification System и новия световен стандарт – ISO 19144-2 (LCML). В България има осъществена добра практика в тази област, като е извършено и допълнително привързване с възможно най-актуална национална база териториални данни - чрез интегриране със Система за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП, или Land Parcel Identification System - LPIS), която е разработена и се поддържа от Министерство на земеделието и храните.

В тази връзка, отново напомняме, че за първи път в Европейския Съюз тази методика и нов индустриален стандарт, както и привързване към СИЗП, бяха използвани за създаване на трансграничната база данни между България и Румъния, с финансовата подкрепа на Трансгранична Програма Румъния-България 2007-2013 – т.нар. SmartCover Architecture. Този резултат получи подкрепата на Европейската комисия и е част от разработваната Дунавска референтна инфраструктура за данни и Услуги (Danube Reference Data and Services Infrastructure-DRDSI).

Първите две общини, където бе приложена подобна проверка, са община Ситово и община Севлиево. Изложеното по-горе се илюстрира от приложената карта – земно покритие и опорен план на община Севлиево с нанесени КВС-та, които практически във всички населени места се разминават.

За онагледяване на този проблем, по-долу предоставяме два примера:

 –  Тематична карта на Община Севлиево с кадастрални карти и КВС-та на населените места:
„СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИ ОТ BULCOVER 2010 И ОПОРЕН ПЛАН - КВС“
 –  Конкретен пример за населено място – землището на с. Агатово:
„ПЛАН - СХЕМА НА ПРИМЕРИ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЕ МЕДЖУ КАДАСТЪР И КВС“

Предлагаме на държавната и местните администрации, както и на експертите, които имат отношение към интегрирането на КВС в кадастралните карти и по-специално на правоспособните лица по ЗКИР - геодезисти, да изградим партньорство по отношение на координацията и съвместяването на четирите информационни масиви от данни – кадастрални карти, КВС, референтен слой земно покритие по ISO 1914402 и СИЗП.

Данните и организацията на Уеб-GIS системата SmartCover е приета като един от признатите европейски портали за хармонизирани пространствени данни, в рамките на разработвания от европейската комисия портал - Дунавска референтна инфраструктура за данни и услуги (DRDSI) :

Към Портала DRDSI - БАЗИ ДАННИ
Към Портала DRDSI - ПРОЕКТИ

В допълнение, предоставяме следните връзки с полезна информация:

Връзка към „БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (БИПД - BSDI) : Услуги в подкрепа на Дунавска Стратегия“
Връзка към БИПД: Уеб-ГИС портал, с пространствени данни, хармонизирани по проект SPATIAL-CBC, BG-RO „SMART-COVER ARCHITECTURE“
Връзка към БИПД: „РЕФЕРЕНТЕН СЛОЙ - BULCOVER“


ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“

Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция.

Да създаде мястото на публичния диалог между представителите на основни целеви групи в общините – граждани и НПО, делови среди, общинска и държавна администрация.

Повече информация, относно началото на инициативата, можете да намерите в нашия сайт от следния линк:

Местен Дневен Ред 21 – Устойчива София: ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“

Предистория:
В рамките пилотен проект на АУРЕ - "Информационен център с медия", „ЕКОВИЗИЯ“ е формулирана, като обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция. Проектът, наред с глобалната тема на Устойчивото Развитие има и конкретната задача по евроинтеграцията, да създаде мястото на публичния диалог между представителите на основни целеви групи в общините – граждани и НПО, делови среди, общинска и държавна администрация. Проектът възстановява и разширява дейността на експерименталната партньорска кабелна телевизия ДЕМО, като качествено обновена Обществена "TV-медия ЕКОВИЗИЯ" на гражданските организации и местното самоуправление.

ЛЮБОПИТНО: Телевизия ЕкоВизия© предоставя репортаж, относно Иновативен метод за добиване на зелена-енергия под формата на чист водород от акваторията на Черно Море. Можете, да го достъпите от сайта на КЛЪСТЕР - „Иновационни и Екологични Технологии - Зелено строителство и ВЕИ“ :

Репортаж на БНТ за Иновативен добив на Водород от Черно Море, с участие на учени от БАН и други Европески партньори

България участва с учени от БАН по Европейски проект за извличане на серо-водород от дъното на Черно Море. Получената енергия при изгаряне на водорода е много по-голяма от тази при горенето на нефт, или природен газ, а още повече при горенето практически няма никакви вредни емисии, или отделяне на парникови газове. Това прави Проекта много иновативен и важен за България, тъй като икономическия ефект от добива на водород е много голям за Нашата страна.


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

От името на сплотения колектив на АУРЕ, пожелаваме на всички приятели и колеги здраве и щастие!

Като потомствени европейци(да не забравяме, че първоначално името Европа се е употребявало само за Балканския полуостров) и отчитайки холандското шестмесечно председателство, решихме да ви поздравим с обединени българо-холандски символи. Това са българската мартеница, вързана около шията на холандската крава Берта.

Тази прекрасна идея е реализирана от наши сънародници пред Европейската комисия - Обединен Изследователски Център, Испра, Италия.2015 г.

08.2015


РАЗМЕРЪТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!

Това лято, археологическите разкопки в Плиска, появата на вода в кладенеца в Голамата базилика и широко-оповестените в средствата за масова информация поливни ритуали, предизвикаха много разнопосочни мнения. Титуловани специалисти се замеряха с обидни квалификации и думи и дискусиите слязоха на ниско ниво, към което не бихме искали да се присъединяваме.

Няма да коментираме или тълкуваме споделени пророчески визии, нито ще оспорим правото на всеки народ да опазва и възстановява своята материална памет, като разбира се даде дължимото лидерство на професионалистите в съответната област.

Наред с това , обаче не можем да не вземем отношение по принципни исторически доказани факти, които се отхвърлят, само защото са представени от ненавиждан опонент или бодат в очите историци и интелектуалци, уютно сгушили се в остарели модели на оценка на българската история. Ние твърдим, че незаслужено се оспорват мащабите на цивилизованост на старите българи, достигнато величие и значимост за съвременната Европейска цивилизация.

Такъв пример е старата българска столица Плиска. За съжаление все още не се оценява мащаба на организиране на градските пространства, на високо-технологично строителство и инфраструктура и укрепналост на държавно устройство и култура, за които свидетелства този огромен за времето си град.

Само два факта, чиито анализ води до логичният извод за могъща държава и висока култура :

 1. – Малкия, така наречен Вътрешният град на Плиска е голям колкото столицата на Свещенната Римска империя – Аахен;
 2. – От източния вход на крепостната стена на малкия Вътрешен град на Плиска, към Дворцовата палата води права настлана с каменни плочи представителна улица-парадна алея, а от същата порта към Голямата базилика води права като стрела парадна алея, която е изградена от каменни блокове, като по този начин шествието, придвижващо се от дворците към базиликата през цялото време е малко над главите на хората. Подобна практика на представителност се въвежда в европейските столици няколко столетия по-късно;

За тези, които оспорват тезата, поддържана от редица експерти, включително и проф. Божидар Димитров, за това че Плиска е най-големия град от епохата IX-XIIти век за цяла Европа, прилагаме комплект от сравнителни карти на осем представителни за Европа градове, чиито размери, дори двеста и повече години, след като Плиска престава да е столица, са доста по-скромни. Само Рим и Цариград се доближават до размерите на старата ни столица.

СРАВНЕНИЕ НА ПЛАНА НА ГРАД ПЛИСКА – СТОЛИЦА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ 8МИ – 9ТИ ВЕК С ПЛАНОВТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАДОВЕ В ПЕРИОДА МЕЖДУ 9ТИ И 16ТИ ВЕК, СЛЕД ХРИСТА

Допълнителни материали:

ААХЕН – XVIти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
БЕРЛИН – XVIIти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
КИЕВ – VI–XIти век - общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
ЛОНДОН – Началото на XIVти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
ПАРИЖ – XIVти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
ПЛИСКА – VIIIми – XIVти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
РИМ – Средните векове - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
ЦАРИГРАД – Vти – XVти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение
ВИЕНА – VXIти Век - Общ устройствен план, наложен върху съвремено спътниково изображение

Сравнителният метод включва и обработка на аерофотографско заснемане на Плиска, както и спътникови изображения във видимия спектър, от подложка на BING-MAPS, с много висока разделителна способност. Върху тях са наложени обобщени векторни граници на територията на подбраните европейски градове , от стари карти, свързани с определен исторически период. Комбинираните изорбажения и карти са представени в единен мащаб за по-голяма яснота на размерите на градската територия.

Размерът все пак има значение!

Екипът на АУРЕ.


05.2015


Международната конференция за бедствия и управление на извънредни ситуации (ICNDEM 2015)

Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Катедра Информационни Технологии и Комуникации, организира Международната конференция за бедствия и управление на извънредни ситуации (ICNDEM 2015), която ще се проведе от 04ти до 06ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.

ICNDEM-2015 осигурява Mеждународен форум за изследователи и практици, така и да представи най-новите си открития и иновации в Изследователската дейност. Конференцията е особено фокусирани върху различните аспекти и предизвикателствата на Природните бедствия и управление на извънредни ситуации. ICDNEM-2015 кани експерти, изследователи, учени и всички други, които биха искали да споделят информация за своите дейности.

За повече подробности, по-долу предоставяме връзка към страницата на Конференцията - ICNDEM-2015:

Официалната страница на ICNDEM-2015


Пета Международна конференция по прилагането на информационните и комуникационни технологии и статистика в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2015)

Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Катедра Информационни Технологии и Комуникации, ви канят на Пета Международна конференция по прилагането на информационните и комуникационни технологии и статистика в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2015), която ще се проведе от 13ти до 14ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.

Конференцията ще се опита да създаде академична среда, която да насърчава диалога и обмена на идеи между различните нива на академичните и научните общности.

За повече подробности, по-долу предоставяме връзка към страницата на Конференцията - ICAICTSEE-2015:

Официалната страница на ICAICTSEE-2015


Връзка към Информационната система „SmartCover“ и съпътстващата я архитектура

Информационната система SmartCover и съпътстващата я архитектура – предоставя услуги, основани на пространствени данни в уеб-гис среда. SmartCover е уникална за България и за Европейския Съюз, защото съдържа транс-гранични пространствени данни и услуги, хармонизирани в съответствие с ДИрективата INSPIRE. От друга страна SmartCover се основава на референтен слой земно покритие/земеползване, разработен по световния стандарт ISO 19144-2(LCML), като по този начин се подрържа координацията и актуализирането на различни слоеве от пространствени данни и интегрирането на течатични бази данни в обща хармонизиран информационен източник. Едно от главните задачи на SmartCover Architecture е да бъде информационна платформа за интегрирано управление на риска , територията и защита на гражданите, както и за редовен мониторинг на промените и ефективното усвояване на европейски, регионални и национални фондове.

По-долу предоставяме връзка към Системата през уеб-портала на АУРЕ - CBC171:

Връзка към Информационната система „SmartCover“

02.2015


Семинар на тема : „Потребностите и предпоставките за създаването, разпространението и по-мащабното навлизане на „зелено” строителство и ВЕИ в устойчивата застроена градска среда. Готовността за развитие на този процес в България“

01/02/2015год. от 10.00часа, в конферентната зала на Пирин Голф Хотел и СПА, Пирин Холидейз Клуб, гр. Разлог.
Семинарът се организира в рамките на проект BG161P0003-2.1.04 ”Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Основна цел на семинара е да се представят потребностите и предпоставките за създаването, разпространението и по-мащабното навлизане на „зелено” строителство и ВЕИ в устойчивата застроена градска среда, стандарти и изисквания за сгради с близко до нулевото потребление. Допълнително, в насока за обмен на знания и „ноу-хау”, арх. Кристиян Миленов ще изнесе доклад – анализ, за връзката между традиционните строителни решения, архитектура и използвани материали на българските къщи и новите изисквания за сгради с близко до нулевото потребление.

Програмата на събитието, можете да изтеглите по-долу:

Пртограма на семинар „Потребностите и предпоставките за създаването, разпространението и по-мащабното навлизане на „зелено” строителство и ВЕИ в устойчивата застроена градска среда. Готовността за развитие на този процес в България“2014 г.

01.2014


Поздравително писмо и плакет-награда от JRC получи АУРЕ, относно награда за най-добрър плакат във Вилнюс

На 19-та ежегодна конференция, организирана във Вилнюс, Литва, от Европейската комисия – European Commission DG JRC-IES – MARS UNIT, на тема „НОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА“, АУРЕ получи поздравително писмо и плакет-награда за най-добър постер.

Писмото и плакетът, отразяват високата оценка, дадена от експерти на Европейската комисия на методиката и новаторското решение на референтен слой земно покритие/ земеползване, представени в постера, изготвен съвместно от АУРЕ и Център РЕСАК, с наименование „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ (СИЗП-LPIS) И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА – КОПЕРНИКУС (COPERNICUS) ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО НА РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА ЗЕМНО ПОКРИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНО НИВО“.

Достъп до Плаката можете да намерите по-долу в предходната новина

Представените резултати са по водещ проект за Обща стратегия за управление на трансграничната територия между България и Румъния, по Трансграничната програма за сътрудничество между България и Румъния – CBC MIS ETC 171 (SPATIAL).

Тъй като той е изработен от специалисти на АУРЕ и РЕСАК, съответно и двете организации са отличени с „плакет-награда“.

Пълният текст на писмото можете да изтеглите по-долу:

Писмо до изп. директор на АУРЕ, г-н Кристиян Миленов, със заглавие „Най-добър плакат във Вилнюс“2013 г.

12.2013


АУРЕ и РЕСАК бяха наградени на 19-та ежегодна конференция MARS "Ново управление и контрол на Общата селскостопанска политика", проведена във Вилнюс, Литва

На 3 и 4 декември 2013 г. в гр. Вилнюс, Литва бе проведена 19-та конференция MARS, организирана от Обединения изследователски център към ЕК (JRC) и литовската разплащателна агенция (NMA). Основната тема на конференцията беше свързана с предстоящите предизвикателства по отношение на управлението и контрола на новата "по-зелена" Обща Селскостопанска Политика (ОСП) на ЕС. Както всяка година, представители на АУРЕ и РЕСАК присъстваха на конференцията и участваха активно в дебатите и специалната постер сесия.

Бяха разгледани текущите дейности, насочени към предварителните процедури и предизвикателства, набелязани от държавите членки по отношение на основните теми за изпълнение на бъдещата ОСП. Целта беше общ преглед на нуждите, събиране на идеи и препоръки, но без достигане до окончателни решения, тъй като все още някои от аспектите на политиката са в процес на обсъждане. В дневния ред бяха включени следните основни теми: Рамка за количественото определяне на Екологични приоритетни области (Ecological Focused Areas - EFA), актуализиране на инструментите за управление и контрол, както и рамки за оценка (стандарти, методи, оценяване и индикатори). Специално внимание беше обърнато на информационните нужди на политиката за околна среда и взаимодействието с ОСП и програмата Copernicus, както и използването на данни от ИСАК (данни за земеделските производители, Системата за идентификация на земеделските парцели), за изчисляване на параметрите на "зелените" мерки, свързани с Екологичните приоритетни области (EFA) и постоянните пасища.
(Достъп до Плаката в PDF е представен по-долу!)

Постер със заглавие "Използване на данни от СИЗП и програма Copernicus във връзка с изработването на референтни данни за земно покритие на трансгранично ниво " беше представен от експерти на АУРЕ и РЕСАК. Той беше награден от селекционната комисия на конференцията като най-добър, тъй като това е първият успешен мащабен пример за интеграция на спътникови данни и данни на място (in-situ) във връзка с мониторинга на земеделската политиката на ЕС. Примерът, представен в постера е от CBC проект MIS - ETC 171 "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния – България".

Постер - „Използване на данни от СИЗП и програма Copernicus във връзка с изработването на референтни данни за земно покритие на трансгранично ниво“

10.2013


В обучителния център на АУРЕ бе проведена партньорска работна среща по проект „SPATIAL“, по програма ТГС

На 21.10.2013 в обучителния център на АУРЕ бе проведено партньорска работна среща на тема "Обучение по разработване на общи ресурси за териториално планиране, анализ и стратегии" по проект „Oбща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Бяха поканени да участват, както всички партньори по проекта, така и експерти от областните администрации, влизащи в териториалния обхват на проекта ОА Добрич, ОА Силистра, ОА Разград, ОА Руссе, ОА Велико Търново, ОА Плевен, ОА Враца, ОА Монтана и ОА Видин.

Експертите се запознаха с целите и очакваните резултати от проекта, като бе обяснено в подробности необходимостта от данни за пространствено планиране и териториално развитие, които да са в унисон с европейските и национални стратегии. Обучението засегна методологията и инфраструктурата на базите данни, които стоят в основата на териториалното планиране и развитие.

На всички участници бяха връчени и сертификати за проведеното обучение.


08.2013


Покана за участие на български фирми в мебелното изложение SICAM в Порденоне, Италия, 15-18 октомври 2013

В рамките на проект ID:WOOD се подпомага участието на български МСП – производители на мебели и компоненти за тях в изложението SICAM в Порденоне, Италия от 15 до 18 октомври т.г. и на бизнес форума за изграждане на международна клъстърна мрежа на проекта на 16 октомври 2013 г. За подробна информация, включително за преференциалните условия моля, посетете сайта на проекта: www.idwood.eu
Регистрирайте се за участие на e-mail адрес: clusterevent@idwood.eu

Ако искате да се запознаете по-подробно с дейностите по проекта, моля посетете раздела на сайта "Main outputs and results", откъдето можете да свалите промоционалната брошура и първия проектен бюлетин, включително и на български език.


07.2013


АУРЕ разшири обхвата на "Риск Наблюдател" с още един вид съобщения за бедствия - "Силен вятър"АУРЕ разшири обхвата на "Риск Наблюдател" с още един вид съобщения за бедствия - "Силен вятър".

Системата можете да достъпите от връзката по-долу:

БИПД - „Риск наблюдател“


АУРЕ стана партньор по програмата за борба с климатичните промени на Европейската комисияАУРЕ вече е партньор, подкрепя и ще подпомогне програмата на Европейската комисия - „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“.

Предстои да се обсъди формата и дейностите, по които АУРЕ може участва със своя оперативен капацитет.

Допълнителна информация за целите и дейностите в рамките на програмата, можете да намерите на официалната страница, връзка към която предоставяме по-долу:

Програмата за борба с климатичните промени на Европейската комисия - „Свят, който харесваш с климат, който харесваш“

04.2013


АУРЕ подписа с Европейската космическа агенция лицензионно споразумение за регистриран потребител на GMES Space Component Data Access

На 9ти Април 2013 г. Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ) подписа с Европейската космическа агенция (ESA) лицензионно споразумение за регистриран потребител на GMES Space Component Data Access (GSC-DA) до 2014 г.

GMES Space Component (GSC) Data Access системата е интерфейс за достъп до продуктите от дистанционното наблюдение на Земята от космическия компонент на програмата ГМООС. Общия капацитет на състемата разчита на редица Европейски мисии и постоянно се разраства с нови такива.

GMES Space Component Data Access (GSC-DA) системата предоставя богат и координират достъп до всички данни добити от спътникови системи по програмата ГМООС, предоставяща капацитет да:

 • Обозначи и подпомогне по прозрачен и координиран начин различните доставчици на спътникова информация за земната повърхност и доставчиците на услуги в рамките на програмата ГМООС;
 • Осигури синергия и устойчивост за различните спътникови системи – на ЕС и други;
 • Подпомогне достъпа на данни за различни тематични услуги и осигури дългосрочно данни за наблюдение на Земята от космоса извън настоящите мисии.

Осигуреният постоянен достъп на АУРЕ до спътниковите данни по програмата ГМООС ще позволи на агенцията да ги използва за различни приложения като мониторинг на околната среда, картиране на земно покритие и земеползване, подпомагане на управлението при природни бедствия и др.

Данните от GSCDA data ще бъдат използвани в настоящите проекти на АУРЕ, като по този начин българските организации съдействат за осъществяване на един от приоритетите по Европейската програма ГМОСС-КОПЕРНИКУС, за създаване на оперативен капацитет по прилагане на спътникова информация, събрана чрез компонента „основни услуги” (core services), както и надграждане на услуги с добавена стойност.

АУРЕ, заедно с преките си партньори като РЕСАК, АОС и други организации от Българския Информационен Офис за Земно Наблюдение – ГМОСС (БИОГ) ще подготви и достави на на заинтересованите държавни и общински структури, с които сътрудничи, различни тематични продукти както и ще се повиши информираността на обществото за ползите от този независим източник на информация – данните от дистанционното наблюдение на Земята.

Като първа стъпка в тази посока, съвместен екип от специалисти на АУРЕ и РЕСАК, подготвя референтен слой бази данни-земно покритие, по световно приетата методика Land Cover Classification System (LCCS) и в съответствие със стандарта ISO 19144-2 (LCML). Този референтен слой ще покрива крайбрежната територия на България и Румъния, по река Дунав, в изпълнение на проект MIS ETC CODE 171 по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Съвместно с експерти от Eвропейската комисия - JRC-IES, се обксъжда възможността общото решение за България и Румъния да бъде разширено и надградено като добра практика и за страните от Дунавския регион.

За тестови район, е предложен Еврорегион Русе-Гюргево, като референтната база данни ще се предложи за въвеждане на общгинско ниво чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе (BG161PO001/1.4-07/2010/001, по оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013 г.), като ефективно средство за хармонизиране и актуализиране на тематични бази данни и мониторинг на промените в градската среда.


„Състезание за градската земя“ - Среща по европейски проект “Urban nexus”, Гьотеборг, Щвеция

Как се развива европейският град в началото на 21 век? Разраства ли се или обезлюдява? Какви промени да очакваме в урбанизираните територии в следващите десетилетия в световен мащаб? Какъв е ефектът на градоустройството върху развитието на градовете и добруването на жителите му?

На 10ти и 11ти април 2013 г. на брега на река Гота се проведе среща по проект Urban-Nexus (7РП) под мотото „Състезание за градската земя“.

От множеството презентации и размяната на мисли между участниците по време на срещите се очертаха тенденции, спомагащи успешното развитие на градовете: Осъзнава се, че плановете на преобладаваща част от Европейските градове не са съобразени със стратегията Европа 2020 и е необходимо актуализирането им. Холиситчно, интегрирано планиране.

Нужна е по-добра защита на природните ресурси и синтез с природата. Налагане на нови устойчиви практики в планиране на средата. Създаване на „синьо- зелена“ инфраструктура - за по-пълноценно интегриране на урбанизираната среда с водните ареали. Обвързване развитието на града с историческото наследство и стимули за опазването му. Организиране на архитектурни конкурси за значими обекти. Градското население, което в световен мащаб е било 37% през 1970 г. и е около 50% днес, се очаква да достигне 70% след 20 години. Голямата част от тази едномилиардна група от граждани ще бъде в Азия.

Представител на ООН (UN Habitat) показа насоките на организацията за градско развитие. Организацията е подготвила книга „Урбанизъм за градски лидери“, която е налична за безплатно даунлоадване. Участието на КАБ в Urban nexus, финансиран със средства на Европейската комисия (FP7), е като партньор на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция „Екорегиони“ по покана на архитект Кристиян Миленов.

Източник:

Информационен бюлетин на КАБ2012 г.

07.2012


Анализ на пожарa в местността Бистришко Бранище, до с. Бистрица, гр. София

Във връзка с анализ на пожара в местността Бистришко Бранище, до с. Бистрица, гр. София, и изграждане на оперативен капацитет по ГМОСС, по инициатива на АУРЕ, експертния съвет на Българския информационен офис по ГМОСС (БИОГ) възложи подготвянето на един аналитичен доклад за прилагането на информационни и други върхови технологии при управление на риска и намаляване на щетите от природни бедствия.
Предоставяме предварителен вариант на доклада:

Горският пожар в резервата „Бистришко бранище“

06.2012


АУРЕ-Екорегиони предлага да бъде открита дискусия по някои основни проблеми свързани с хармонизация на пространствените данни

Във връзка с общата координация по работен пакет WP6, АУРЕ-Екорегиони, която води пакета предлага да бъде открита дискусия по някои основни проблеми свързани с хармонизация на пространствените данни и тяхното качество. Така също и по постоянния мониторинг и проверка на съответствието.

В тази връзка ние предлагаме за обсъждане два важни въпроса:

 1. Необходимостта от ясна позиция на партньорите по проект Urban-Nexus по отношение на данните за земно покритие и земеползване, която е с особена важност за устойчивото управление на урбанизирани територии. Този въпрос бе поставен на проведената среща Dialogue-caffe в Глазгоу, Шотландия, Обединено Кралство; повече информация можете да намерите по-долу в новините;
 2. Необходимостта от създаване на законова рамка за използване на спътникови изображения, като доказателствен материал. Повече информация можете да намерите в секция Правна програма.

Подготвя се и кратък доклад с позиция на експерти от АУРЕ-Екорегиони, който ще бъде представен за съгласуване и коментар.

06.2012


По проект UrbanAPI, вече има подготвен приложен софтуер, който предлага приложения, полезни за държавната и местната администрация

По Европейски проект - UrbanAPI, 7-ма Рамкова програма, по който АУРЕ е партньор, вече има подготвен приложен софтуер, който предлага приложения, полезни за държавната и местната администрация при управление на градската и природната среда, както и за прогнозиране на възможни въздействия от определени инвестиционни намерения и оценка на очакваното състояние на природната и урбанизираната среда след провеждане на съответните политики.

Подобни приложения могат да бъдат много полезни, когато се обсъждат инвестиционни намеси в чувствителна природна среда и зони към които има повишен обществен интерес - например актуалните спорове около обсъжданите изменения в Закона за горите и възможните последствия от реализацията на инвестиционните намерения за нови писти, въжени линии и строителство.

АУРЕ е готова да обсъди с представители на заинтересовани общини или държавни структури възможното приложение на тази разработка.

Допълнителни материали, относно проекта и приложения софтуер свързан с проекта, можете да достъпите в секция Проекти.

06.2012


Проведе първата експертна среща (dialogue caffe) на тема “Климатични промени”

От 28-ми до 31-ви май в град Глазгоу, Шотландия, се проведе първата експертна среща (dialogue caffe) на тема “Климатични промени”. Беше обсъдено влиянието на климатичните промени върху устойчивото управление и развитие на европейските градове, както и конкретни примери от различни страни.
Беше открита за участие от външни експерти от различни области и дисциплини – урбанисти, представители на държавната администрация от различни страни, представители на науката, бизнеса и др. В срещата взеха участие над 50 човека от 13 европейски страни. Мероприятието се състоя в сградата на общината на град Глазгоу.

В двете пленарни и три паралелни сесии участниците имаха възможност да се запознаят с целите на проект URBAN NEXUS, да генерират идеи и предложения за това как градовете могат да се противостоят на негативните последствия от климатичните промени, както и да открият съмишленици и бъдещи партньори в своята сфера на дейност. В края на втория ден участниците имаха възможността да изберат едно от възможните три тематични посещения.
Представени са по-долу “Покана” и “Програма” на първата експертна среща (dialogue caffe) (на Английски език):

Покана: Urban Climate Resilience - Partnership Approaches
Програма: Urban Climate Resilience - Partnership Approaches
Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на проекта.

Тъй като АУРЕ е организацията, отговаряща за Работен пакет-6 (WP6), допълнително ще бъде подготвен аналитичен материал за връзката между климатични промени и качество на данните и информацията, както и необходимостта от постоянен мониторинг.

В тази връзка по време на експертната среща беше обърнато внимание на недостатъчната коректност при описание на слоевете земно покритие, представени по европейския проект Urban Atlas, както и представените карти в техния сайт. Като пример показваме карта на земното покритие на столицата на България - гр. София така както е представена в интернет сайта на Urban Atlas. За по-голяма яснота, относно недопустимо смесване на земно покритие и земеползване, е изведен един примерен елемент на класификация по CLC (CORINE) - Летище София:

Земно покритие по CLC (Corine) на Летище София

По-долу представяме карта с границите на Летище София и карта на земното покритие на Летище София, в съответствие с класификационната система LCCS - FAO:

Граници на Летище София
Земно покритие по LCCS-FAO на Летище София

От представените карти по-горе ясно се вижда коренната разлика между двете интерпретации на земното покритие!

Ще отбележим два основни проблема, свързани с картата на гр. София публикувана в Urban Atlas:

 1. Понятието Sofia Airport не е "земно покритие", а е "земеползване", т.е. това е принципна грешка в класификацията.;
 2. В представения хомогенен елемент Sofia Airport има поне шест отделни класа земно покритие - сграден фонд, зелени площи, водни площи, бетонни покрития на пистите и т.н.;

В заключение ние считаме, че е необходимо широко обсъждане на основните принципи и елементи, върху които почива класификацията на земното покритие на европейските градове.

Добър пример за коректна класификация е използваната класификационна система LCCS - FAO, която е използвана от българската страна за Националния референтен слой земно покритие - BULCOVER, както и изготвените карти на земното покритие за най-големите български градове.

03.2012


Проведе се конференция - “SPACE EU”

На 28 и 29 Февруари 2012г., в Брюксел, Белгия, се проведе конференция - “SPACE EU”. Информация за конференцията можете да намерите в интернет на страницата на SpaceEU-FP7. В паралелна сесия "FP7 Countries Space activities", изпълнителният директор на АУРЕ - арх. Кристиян Миленов е направил кратка презентация за приоритети на българския капацитет в Космоса, подготвена съвместно с представители на Центъра за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, на Института за космически изследвания и технологии при БАН и Българския информационен офис по Земно наблюдение - ГМОСС.

Представени са следните материали:

Презентацията от Българска страна
Българският постер
Програмата на събитието, заедно с директни връзки към съответната презентация

Цялата информация около събитието, като презентационни материали и постери като цяло, са налични на страницата в интернет на конференцията в секция:
Презентации на всички участници

Преглед на организациите по категории можете да намерите отново на страницата на конференцията, или от следния материал:
Списък на участниците в конференцията

02.2012


Статия - “Полезни съвети при риск от Наводнение”

Свидетели сме на зима с рекордни обилни снеговалежи. Често се споменава, че възрасните хора не помнят такова нещо от почти 50 години насам, въпреки, че ако се поразровим във справките за валежи и температури от миналите години ще разберем, че тази зима не е чудо невиждано, а пореден естествен климатичен цикъл. През следващите седмици и месеци може да се очаква обилно снеготопене и това неминуемо ще доведе до повишаване нивото на реките с опасност от големи наводнения на много места в България. Историята на последната катастрофа и трагедия в с.Бисер, както и в други селища, показва валидността на старата българска поговорка за Бога и Царя в условията на тежки премеждия. А тогава трябва да викаме Неволята - да се опитаме да си помогнем сами.

Обръщаме се към вас като добросъвестни и грижовни стопани, обединени от общата цел да намалим последствията от предстоящи наводнения. Активното ни участие и взимането на превантивни мерки ще ни помогне да се научим да живеем успешно в риск.

Най напред - как да разберем чака ли ни опасно наводнение - на страницата на БИПД има достъп до картите на най-опасните за наводнение зони на територията на България, където всеки може да разпознае до колко неговият имот е изложен на опасност от заливане при речно наводнение. За тези селища, които не са включени в системата, не е проблем да се подготвят такива карти и симулационни модели, стига да ни бъде предоставена необходимата първична информация за релефа, кадастъра, сградния фонд, важните обекти в селищата и разпределението на жителите.

Допълнително, можете да потърсите информация на страниците на съответните басейнови дирекции, към Министерството на околната среда и водите. Като пример ще предлагаме резултатите от задача, за „Оценка на предварителния риск от наводнения на реките към Басейнова Дирекция «Дунавски район»”, която е изпълнена от Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК (РЕСАК е член на Българския информационен офис по Европейска програма за земно наблюдение – ГМОСС). Тези резултати могат да се видят на страницата на Басейнова дирекция Дунавски район и Център РЕСАК. Задачата е в изпълнение на Директива 60/2007/ЕО – за риск от наводнения.

Пълният текст на статията можете да намерите на страницата в следната секция:

Новини в Български информационен офис по ГМОСС (БИОГ)

Регистър на Водните обекти на територията на Р България

Във връзка с последните кризисни събития, свързани с наводненията в Южна България и дискусията, която се провежда за необходимостта от регистър на изкуствените водоеми в България, следва да информираме съответните администрации и обществеността, че разполагаме с информационна система, която поддържа определена информация за водните обекти на територията на България, които са близо 10 600. Те включват както големи и малки язовири, така също и езера и влажни зони.

Регистърът е подготвен от специалисти на Центъра за приложение на спътникови изображения-РЕСАК и е попълван и надграждан години наред, според възможностите на специалистите. Всички стоящи водни обекти в България са привързани към съответните географски координати (геореферирани) и имат съответната приложена информация, до която нашите специалисти са имали достъп.

Картирането е извършено на база на спътникови изображения или ортофото, като мащаба на ГИС базата данни е между 1:10 000 и 1:25 000. За големите язовири картирането е в мащаб 1:10 000.

Подготвени са и предложения за паспорти за всеки тип воден обект. Паспортите включват по-важни географски, морфометрични, хидротехнически, физико-химични и биологични параметри. За 52-та комплексни язовира на територията на България са попълнени паспортите с налични данни събирани от различни свободно достъпни източници.

Този регистър се подготвя вече 10 години и периодично е представян на МОСВ, ГД “Пожарна безопасност и защита” към МВР, Държавна агенция по горите и МЗГ и други с предложение за ползване и съвместно поддържане.

Тази разработка е докладвана на редица научни форуми у нас и чужбина, като е опубличена през 2010 и в брой 24 на бюлетина на Европейската асоциация на организациите по дистанционни изследвания EOMAG, на която Център РЕСАК е член от 2005.

Последното публично представяне на този регистър бе направено по време на Седмата Научна Конференция с международно участие “КОСМОС ЕКОЛОГИЯ СИГУРНОСТ”, проведена в София, 2 на 9 ноември – 1 декември 2011.г. Там бе направено съвместно представяне на темата «Картографиране, паспортизация и създаване на национална база данни на стоящите водни обекти и влажни зони на територията на България”, от Центъра за приложение на спътникови изображения-РЕСАК и Катедра Екология и Опазване на околната среда, Биологически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
По-долу е представена презентация на тема:

Картографиране, паспортизация и създаване на национална база данни на стоящите водни обекти и влажни зони на територията на България;

Регистърът на водните обекти в България е въведен в гео-портала Българска Инфраструктура за Пространствени Данни. Информационната система позволява поддържането на различен обем и състав на информацията за всеки обект, според нуждите на съответния потребител. Има възможност при желание от страна на потребителя и при наличие на постоянно актуализирана информация, да се представят на електронна карта на България тези водни обекти (основно язовири) , които имат установени проблеми, дали са взети съответните мерки и дали се изостава критично с необходимото укрепване или ремонт на съоръженията.
По-долу са представени:

Примерна карта на водните обекти в България;
Паспорт на стоящ воден обект;

На база на предложените модели за паспорти би могло да започне попълването им и за около 10 600 водни обекта, в които се включват и най-проблемните микроязовири. Данните в паспорта могат да бъдат разширени и с информация за състоянието на защитната дига и другите съоръжения, редовното им инспектиране и тревожни показатели.

Експертите от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – АУРЕ и Център РЕСАК вече тестваха подобна технология, като през 2008г. изпратиха до няколко общини списък и карти с картографираните в техните административни граници водни обекти и по-олекотен формат на паспорт за попълване.

Смятаме, че подобна схема на работа би спомогнала за бързата инвентаризация на водните тела в България. Наличната база данни в Център РЕСАК (вече картографирани обекти) допълнена с атрибути на паспортите (от общински администрации и други ведомства) би могла да се превърне в Национална информационна система за стоящите водни басейни, която да се ползва от различни потребители, включително и за дейностите по превенция от наводнения.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Център РЕСАК .

Готови сме да окажем съдействие на държавните и местни власти, на основата на обсъждания регистъра , както и на обединените възможности на организациите, членове на Българския информационен офис по наблюдение на Земята - ГМОСС.

Управление на Риска - Симулационен модел на наводнение на с.Бисер

Кризисната ситуация, която се получи в ранните часове на днешния ден, 6.02.2012г., при село Бисер, Харманлийско, вследствие на предполагаем пробив на стената на язовир Иваново и наводнението по река Бисерска, изисква бързо мобилизиране на всички налични ресурси за спасяването на засегнатите жители, но също така и предварително подготвена информация за вземане на бързи мерки за намаляване и преодоляване на щетите.

Предлагаме наличните симулационни модели за наводнение на с.Бисер, които могат да се ползуват чрез гео-портала – Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД), който е създаден на основата на партньорство между държавната администрация, научно-приложния и граждански сектор и е достъпен чрез сайта на ИА ЕСМИС към МИЕТ – Ежедневна информация за рискове, бедствия и аварии в страната – www.esmis.government.bg

На интернет адрес: http://bsdi.asde-bg.org и по-точно ТУК можете да се запознаете с над 150 симулационни модела за риск от наводнени по поречията на големите реки в България, които са открити за свободен достъп и всяка заинтересована община може да направи съответните оценки или да се свърже с нас за допълнителни анализи. Сред тези модели можете да проследите какви последващи заливания могат да се очакват при покачване на водното ниво по поречието на река Марица – за селищата Любимец и Свиленград.

Методиката е разработена така, че да дава възможност за възможно най-кратко време да се получи достатъчно полезен резултат за да се предприемат бързи мерки и да се прецени потенциалната опасност и възможни щети. Тя е изготвена така че да ползва и минималната налична информация и при предоставяне на допълнителни данни за селището, като разпределение на жителите, важни обекти, изградени съоръжения и инфраструктура и т.н. може да се надгражда и да се получават все по-точни анализи и по-достоверни прогнози.

Приключи задачата за предварителна оценка на риска от наводнения на реките в България за четирите басейнови дирекции. Резултатите могат да се видят на страниците на БД Дунавски район, БД Черно Море, БД Източнобеломорски район, БД Западнобеломорски Район и Център РЕСАК. Задачата е в изпълнение на Директива 60/2007/ЕО – за риск от наводнения.

В услуга на местните администрации и областни управи е създадена информационната система RISK MANAGER, информация за която може да се намери на www.riskbg.org, а кратка презентация на системата можете да намерите ТУК. Тези общини или областни управи, които имат желание да получат съответен анализ и оценка на риска от различни природни бедствия следва да се обърнат към Изпълнителна Агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Дирекция "Информационни и комуникационни системи", към Началник отдел "Пространствени бази данни", г-жа Лиляна Турналиева .

Специално за случая със село Бисер, моделите позволяват:

 • Симулационнен модел, който показва засегнатите площи в населеното място, със съответните нива на водния стълб. Тъй като няма налична информация нито за сградния фонд, нито за изградени инфраструктура и други съоръжение, както и за разпределението на жителите на населеното място, не можем да дадем по-точна оценка, нито карта на застрашени важни обекти. Този модел може да послужи за взимане на бързи решения кои са най-засегнатите райони, как да се организират действията при криза, достъпните улици и обекти, които не са засегнати и могат да се ползуват като временно убежище и т.н.;
 • Симулационният модел показва и кои други територии от населеното място биха били залети при продължаване на покачване на водното ниво;

Сега не е време за научни и други дискусии и е най-важно да се вземат мерки за спасяване на хората, но си позволяваме отново да обърнем внимание на необходимостта да се даде приоритет на управлението на риска – на превенцията, на стратегическото планиране, прогнозните модели, на предварителната оценка за възможните щети и жертви, както и да се направи оглед и оценка на състоянието на съществуващите обекти и съоръжения, които могат да бъдат потенциална заплаха за населението, материалната база и природната среда.

Не по-малко важно е и да се осигури достъп до различните пространствени бази данни и информация, които се поддържат в различни държавни и общински структури и без които не може да се направи нито достоверна прогноза, нито достатъчно добра оценка на щетите от бедствието.

Готови сме да окажем съдействие по отношение на по-добра информация на основата на прогнозните модели, ако съответните институции ни предоставят необходимата информация.

01.2012


Позиция на АУРЕ за добива на шистов газ на територията на Република България

АУРЕ, в качеството си на организация, която дългогодишно работи в сферата на опазване на околната среда и постигане на устойчиво и екологосъобразно развитие, и която прилага добрия европейски и чуждестранен опит в изпълняваните от нея проекти, позовавайки се на научно обосновани разработки и обективни официални данни, в съгласие с националното и европейско законодателство, изразява своето съгласие със заключенията от публикувания през юни 2011 година доклад на Европейския парламент, че:

(цитат)
“Във време, когато устойчивостта е ключов елемент, който трябва да се взема предвид при всякакви бъдещи действия, би следвало да се постави под въпрос дали трябва да бъде позволено инжектирането на токсични химикали в земята или това следва да бъде забранено, тъй като такава практика би ограничила или изцяло би направила невъзможна по-нататъшната експлоатация на замърсения земен слой (например, за геотермални цели), а по-дълговременният ефект от подобни дейности не е напълно проучен. В района на активна екстракция на шистов газ се инжектират около 0.1-0.5 литра химикали на квадратен метър.
Това е доста сериозно начинание, имайки предвид, че потенциалните залежи на шистов газ са твърде малки, за да окажат съществено влияние върху нуждите от газ в Европа.
Настоящите ползи от проучване на залежите на петрол и шистов газ и добивът им трябва да се преоценят, взимайки под внимание факта, че рисковете за околната среда и възможните усложнения не биха могли да се компенсират от евентуалните ползи, тъй като конкретният добив е много нисък.”

Целият доклад (на английски език) можете да намерите ТУК.

На основата и на заключенията на доклада на Европейския парламент и във връзка с актуалния и важен за всички граждани на България въпрос - "за" или "против" добива на шистов газ в България, АУРЕ "Екорегиони" подкрепя позицията за отказ от прибързани и опасни за околната среда и здравето на хората проучвателни дейности, независимо от добрите намерения за диверсификация на енергоизточниците, от които зависи България.2011 г.

12.2011


“BULCOVER” - Плакат за Българската референтната гео-база данни, позовавайки се на Системата за класификация на земно покритие на ФАО-ООН (LCCS-FAO-UN)

В края на 2011 г., ние сме горди да представим едноименния плакат - ”BulCover” - Национална база данни за земното покритие на България, въз основа на Системата за класификация на земно покритие на ФАО-ООН (LCCS-FAO-UN).

Референтен слой на Р България - земно покритие 2009/2010

Свали като...  

През 2010 г., България бе първата държава-членка в ЕС, която изгради своя база данни земно покритие, разработена като референтен гео-набор от данни, с потенциал той да бъде използван за хармонизиране на данни по силата на Директива 02/2007 - INSPIRE. Още повече референтния гео-набор от данни може да бъде ползван за точността на данните по водещи ЕС програми, каквито са ГАЛИЛЕО и ГМОСС, или други европейски директиви и регламенти в секторите на транспорта, селското стопанство, регионалното развитие, околната среда, риска и управление на сигурността, и др.

11.2011


Проект за сътрудничество между Държавна агенция "Архиви" и Държавния архив на Баден-Вюртемберг

В рамките на дейността на Междуведомствената работна група към МС по заповед № Р-16 от 2010 г. актуализирана с Заповед № Р-232 / 28.10.2011 г. на Министър-председателя за "Координирани инициативи по Европейските стратегии 2020 и Дунавския регион в сътрудничество с Федерална Република  Германия - провинции Бавария и Баден-Вюртемберг" и в изпълнение на работните програми на двете постоянни комисии с тези федерални провинции, както и с активното съдействие на двете организации в обществена полза, Алианс за околна среда и АУРЕ-Екорегиони, от октомври 2011 г. се осъществява проект за сътрудничество между Държавна агенция "Архиви" и Държавния архив на Баден-Вюртемберг, в резултат на което вече са проучени, публикувани и достъпни в дигитален вид средновековни документи, грамоти и други архивни фондове. Дейността е извършена на място от г-жа Илияна Паскова, началник отдел "Използване на архивните фондове", дирекция "Централен архив" при ДАА, по време на едномесечното и проучване през октомври 2011 г. Сътрудничеството продължава, като подобни проучвания и обмен на опит са предвидени и с провинция Бавария, ФРГ.

Акцент на обмяната на опит и работата на г-жа Паскова в Държавния архив Лудвигсбург е възможността и начина за предоставяне на дигитализирани архивни фондове в интернет, при което г-жа Паскова самостоятелно осъществява дигитализирането и представянето на архиви от микрофилми. За повече информация натиснете тук.

Съхраняваните по съображения за сигурност в една минна галерия в Шварцвалд микрофилмирани архивни фондове, като огромно национално богатство следва да бъдат предоставяни за широк достъп на всеки заинтересуван. Поради тази причина в Държавния архив Лудвигсбург, с ценната помощ на български експерт от ДАА София, г-жа Илияна Паскова, бе дигитализиран и представен в Интернет  микрофилм с документи на немския орден (архивен фонд № В 249) заедно с придружаващите го реквизити (съдържание, лупа за прочит Bestand B 249 и др.). На тази база предстои презентирането и на нови документи в интернет. За повече информация натиснете тук.

05.2011


"Югоизточно-европейски български културен институт" град Eлванген, Баден-Вюртемберг, Германия

От 27-ми до 29-ти Май 2011 г., по време на ежегодните Методиеви празници в гр. Елванген, провинция Баден-Вюртемберг, се проведе кръгла маса \ научна конференция на тема "Европейската култура и Делото на Свети Кирил и Методий".

Това е първа проява на учредения Югоизточно-европейски български културен институт в гр. Елванген. Като съинициатор за изграждането на този институт, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони, участва активно в организирането и провеждането на кръглата маса.

Актуална информация за проведеното събитие, можете да намерите на адреси: от България и от Германия.
Като допълнителни материали, предоставяме:

03.2011


Знание и изследвания в новата европейска програма за устойчиво градско развитие URBAN-NET

Групата за устойчиво градско развитие (Urban Development Group) и URBAN-NET организират на 17 март в Брюксел предварителна работна среща, в рамките на тройното президентство, за ползите и очакванията между по-доброто сътрудничество между изследванията и градското планиране и управление. Информацията, която получават градовете от изследователите в подкрепа на разрешаването на текущи и значими проблеми в управлението и развитието на градски агломерации е все още ненавременна и недостатъчна. От друга страна, очакванията на гражданите към научните програми и проекти се увеличават в подкрепа на представянето на приложими резултати и изследвания във важни за всички нас области.

В рамките на испанското председателство беше лансирана визията за по-голяма насоченост на знанието и изследванията в областта на градското устойчиво развитие "Scoping Paper Urban Knowledge and Research in the European Urban Agenda", като очакванията са да започне по-голяма координация между политици, местни власти и учени и по-ефективна работа във връзка с новия програмен период.

Повече информация, относно програмата на семинара и лекторите, можете да намерите тук. Регистрация за семинара може да бъде извършена тук. Повече информация за проекта можете да намерите на официалната страница - www.urban-net.org.

02.2011


Принос към оперативния капацитет по европейската програма за Мониторинг за околната среда и сигурност - ГМОСС. Референтна база данни - слой земно покритие

Българският принос към изработването на национална база данни земно покритие, използвайки системата на FAO-LCCS, е начин да се пренесе световния опит към местен управленски начин за вземане на решения. Референтата база данни слой земно покритие на територията на Р.България изцяло е изготвен от специалисти от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ и Център за приложение за спътникови изображения - РЕСАК.

Референтният слой земно покритие е изготвен на основата на спътникови изображения от спътник Landsat (САЩ), от 2009 г., с разделителна способност 30 м. Към всеки пространствен обект земно покритие е предоставена информация за надморската височина и наклона. Направена е проверка на достоверността на интерпретираните данни като постигната тематична точност е в рамките на 85 %.

  Референтен слой - земно покритие за Р България

България е първата страна-членка на Европейския съюз, която e стартирала база данни земно покритие на основата на световно приетата методика LCCS, за територията на цялата държава, при това осъвременена за 2009 - 2010 г. Друга страна-членка, която на базата на българския опит е изготвила подобна база данни е Румъния.

Референтата база данни - слой земно покритие на територията на Република България, е изцяло изготвен от специалисти от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ и Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, като са ползвани консултации от специалисти на FAO-UN. На следващ етап се предвижда надграждане на базата данни в по-едър картографски мащаб и включване на повече класове земно покритие.

Продуктът е наличен във векторен формат, съобразен спрямо картографски мащаб 1:50 000. Достъпен е на следния адрес: bsdi.asde-bg.org, където трябва да се предоставят потребителско име и парола за достъп.

Базата данни е предоставена на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и може да бъде използвана при изграждането на Национален геопортал за нуждите на хармонизацията на пространствени данни, както и за други цели.

Използуването на този продукт за различни приложения е платена услуга и по този начин е защитен от закона за авторското право. Моля, свържете се с нас за предоставяне на достъп до услугата!

02.2011


Връзка между Европейската система за горски пожари - EFFIS, Европейската система за известяване при наводнения - EFAS и Риск-наблюдател

С цел по-добра осведоменост на гражданите и отговорните структури, както и интегриране на информационни системи на различно европейско ниво - национално, регионално и общностно се въвежда пряка връзка между информационната система Риск-наблюдател, която се поддържа в геопортала БИПД и две Европейски информационни системи за природни бедствия създадени в Института за околна среда и устойчиво развитие - Обединен изследователски център на европейската комисия (IES - JRC). Те са както следва:

 • Европейска система за горски пожари - EFFIS;
 • Европейска система за известяване при наводнения - EFAS

Предстои паралелно обработване на предоставената информация с цел взаимовръзки и полезни резултати.
В EFFIS - системата с уеб-гис изобразяване на пожарите в момента, включваща представяне на текущата метеорологична обстановка и прогноза за следващите 7-дни, можете да влезнете от ТУК.
В EFAS - системата с уеб-гис изобразяване на информация за текущи наводнения, включваща сигнатура за критичните нива, можете да влезнете от ТУК.2010 г.

12.2010


Регистрация на метаданни за "Референтен слой бази данни – земно покритие"

Направена е регистрация на метаданни за "Референтен слой бази данни – земно покритие". Регистрацията е в съответствие с изискванията на Директива 02/07/ЕО и на Закон за достъп до пространствени данни на Република България. Регистрацията може да се намери на уебстраницата на ESMIS – SmatSDI.

11.2010


Книга "България природно наследство" по програма ФАР от 1995 г.

Книгата - "България природно наследство" е подготвена от български експерти-натуралисти с финансовата помощ на Комисията на Европейския съюз - програма ФАР за околната среда. Тя е разделена на два дяла - Биологическо разнообразие и Защитени територии.
Поради значението на изнесените в книгата данни и анализи за природното наследство на България и необходимостта тази информация да стане достояние до колкото може повече граждани, сме готови да публикуваме допълнителни материали от изданието след електронно поискване и писмено съгласие на носителите на авторските права - отговорен редактор г-н Жеко Спиридонов, Художник проф. Владислав Паскалев и Фоторедактор г-н Любомир Андреев.

Представена е карта - Защитените територии в Република България от 1995 г., както следва:

Екземпляри от книгата следва да бъдат търсени в МОСВ.


01.2010


Последен филм от изпълнението на проект "БУЛГАРИСК" в сътрудничество с френското правителство - 2008 - 2009 г.


Изтегли (184 MB )

Научи за проекта...

2009 г.12.2009


Интерактивната интернет система SPOTMaps - България

Вече е достъпна интернет базираната система със спътникови изображения на територията на България, разделителна способност от 2,5 метра. Това е един от резултатите на българо-френския проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води.

12.2009


Глобална система за уведомяване и координация при бедствия - GDACS

В хода на поетапното развитие на оперативен капацитет и услуги, в рамките на темата "Управление на риска", предлагаме пряка връзка с Глобалната система за уведомяване и координация при бедствия - GDACS. Уеб-базираната система предоставя в близки до реално време сигнали за настъпили природни бедствия по света. В допълнение са достъпни уеб-базирани инструменти за изследване и координиране на ответните мерки, включително и координиране на медиите, каталози на картите и операционния виртуален център за координация, базиран на сайта.

От своя страна геопорталът БИПД (BSDI) предлага съответната, непрекъснато разширявана тематична информация за различни рискове от природни бедствия в ГИС формат. По този начин предлагаме на нашите потребители и партньори възможността да получат по едно и също време информация на местно, регионално и глобално ниво. Услугата е достъпна от тук.

11.2009


Успешно приключи Българо-френския проект – "БУЛГАРИСК" по приложение на спътниковите технологии в управлението на риска

На 5 ноември 2009 г. в хотел Сити Бест Уестърн, в София, на ул. Стара Планина 8 се проведе заключителния семинар в рамките на българо-френски проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води. Бенефициенти по проекта са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (сега Изпълнителна Агенция в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения) и Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция. Семинарът бе организиран от Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, от българска страна и от SPOT IMAGE, от френска страна. Бяха представени резултатите от съвместната работа на експертните екипи, работили по проекта.

По време на семинара българските представители демонстрираха нагледно състоянието по въвеждане и прилагане на системите и технологиите на наблюдение на земното покритие в България, инфраструктурата на пространствените бази данни и управлението на риска. Бяха обсъдени бъдещи възможности за сътрудничество между България и Франция в областта на интегрирането на спътникови изображения в оперативната практика за по-добро и качествено управление на риска у нас.

  Повече информация за семинара

11.2009


Референтна база данни – земно покритие на България

Референтната база данни - земно покритие в Република България се създава като основа за хармонизация на други тематични пространствени данни, в съответствие с Директива 2007/02/ЕО-INSPIRE и в съответствие с решение на Европейския парламент и Съвета на Европа от декември, 2008г. по Европейска програма Глобален мониторинг за околна среда и сигурност (ГМОСС). Референтната база данни - земно покритие ще бъде използвана и за сверяване и актуализиране на информация, свързана с анализ на реалното състояние на земното покритие, по важни направления като урбанизирани територии, транспортни коридори, земеделие, природна среда – НАТУРА 2000, крайбрежни зони и др. Тя ще бъде и важен елемент в изграждане на национален оперативен капацитет по управление на риска и сигурността, както и съответните услуги, насочени към крайния потребител.

Разработката е осъществена от специалисти от Центъра за приложение на спътникови изображения РЕСАК, с участие на експерти от други граждански и научно-приложни организации, обединени около създаването на национален оперативен капацитет по различни Европейски директиви и програми, свързани с устойчиво управление на околната среда, риска и сигурността. В различни етапи на осъществяване на задачата са провеждани консултации и с експерти от страни-членки на ЕС, структури на Европейската комисия, международни организации. Основен бенефициент е Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (в момента – Изпълнителна агенция към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

На този първоначален етап, референтната база данни – земно покритие се основава на спътникови изображения LANDSAT 5, от юли и август 2009 г., с разделителна способност 30м. Информационното съдържание отговаря на мащаб 1:50 000. Методиката, която се прилага за класификация на земното покритие е LCCS v.2.4.5 (Land Cover Classification System) на Организацията за прехрана и земеделие към Организацията на обединените нации (FAO-UN). Разработката е в съответствие и с Международната програма за изграждане на Глобална система на системите за Земно наблюдение (GEOSS) и приетия Работен план за 2009-2011 година, на групата за земно наблюдение (GEO 2009-2011 WORK PLAN) , раздел DA-09-03: Global Data Sets /a) Global Land Cover (former DA-07-02).

Във връзка с динамичните промени в България, необходимостта от ускорено реализиране на редица инфраструктурни проекти, динамиката в собствеността и опазване на природната среда, урбанизиране на нови територии се препоръчва референтната база данни - земно покритие за цялата страна да се обновява на всяка година, поне през следващото десетилетие.

В райони с особен интерес – територии от НАТУРА 2000, важни земеделски области, свлачищни територии или открити кариери, се предлага да се проследят и промените в земното покритие в определени сезони.

В близките месеци, референтната база данни ще бъде подложена на проверка, изчистване на грешки и липсващи елементи, допълнително уточняване на класовете и тяхната детайлизация. Ще се извърши и привързване на този първоначален базов слой с разделителна способност 30м. с по-детайлизирани слоеве за определени области с разделителна способност 5м и 1м .

Обсъдено е допълнително съгласуване с Обединения изследователски център на Европейската комисия (JRC), както и с Организацията за прехрана и земеделие към Организацията на обединените нации (FAO-UN).

Подготвя се техническо описание – метаданни в съответствие с Директива 2007/02/ЕО. След приемане от Народното събрание на внесения законопроект за инфраструктура на пространствените данни, ще се определи процедурата и правата на достъп до данните от референтния слой – земно покритие.

10.2009


Работна среща на участниците в европейска мрежа за устойчиво градско развитие - "URBAN-NET" по проект по 6-та рамкова програма.

Моля, изтеглете брошурата за семинара, където ще намерите пълна и систематизирана информация

Свали като pdf файл
10.2009


Мониторинг в почти реално време на вероятни активни пожари или горещи площи със спътници MODIS Terra и MODIS Aqua

С цел укрепване на българския оперативен капацитет по управление на риска група организации обединени под тази цел въвеждат нова безплатна услуга за потенциални места с повишена вероятност от пожари, насочена главно към областни и общински администрации, структури на Гражданска защита и на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Българското приложение е съставено от експерти на Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и експерти от Българска Академия на Науките (БАН).

Информацията за места с активни пожари или горещи площи на базата на продукти от спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua се генерира от продуктите предоставяни от Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

Получаването на бърза и адекватна информация за възникнали пожари е от изключително значение за институциите отговорни за борба с тях. Колкото по-скоро след възникването на пожара се подаде информация за него, толкова по-лесен и удобен е формата на предоставяните данни, толкова по-оптимална е и последващата намеса на тези институции при тяхната оперативна работа. FIRMS предоставя глобална в почти реално време информация за пожарите до потребители по целия свят.

FIRMS предоставя информация за местоположението на активните пожари, засечени от спътникова група MODIS и обработени от MODIS Rapid Response System при интегрирането на методите на дистанционните изследвания и ГИС технологии.
FIRMS е финансиран от NASA и разработва и поддържа Web Fire Mapper, интерфейс за интернет картиране, който показва пожари / горещи площи засечени от MODIS Rapid Response System и предоставя тази информация в почти реално време.

Местоположението на активните пожари / горещи места представени в интернет ГИС среда на страницата http://smes.asde-bg.org предоставя в удобен за ползване продукта Active fire / hotspot shapefiles на FIRMS. Данните са представени в отдел "Оперативни спътникови данни", в подотдел "Открити пожари в последните 24 часа (MODIS)". С различен символ са означени пожарите с различна достоверност. За всеки засечен пожар е прикачена информация за датата и часа (по UTC часова зона) на засичането му от спътника. Продукта Active fire/hotspot shapefiles е достъпен за последните 24 часа, 48 часа или 7 дневен период на страницата на FIRMS - http://maps.geog.umd.edu. На тази страница файловете се обновяват на всеки 1 час започвайки от 00:30 ET (USA). На страницата на АУРЕ информацията относно местоположението на активните пожари / горещи места също се обновява на всеки час като се използват данните публикувани във FIRMS. Реалното време обаче, на което се обновява информацията за България е 4 пъти в денонощие спрямо орбитите на спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua .

Информация за всекидневните орбити на тези спътници може да намерите ТУК.
Архив за данните на продукта Active fire / hotspot shapefiles може да бъде предоставен при поискване от ТУК.

09.2009


Пространствена база данни за водни обекти на територията на България

В изпълнение на изисквания по Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE и Директива 2007/60/ЕО – за риск от наводнения, в рамките на публично-частно партньорство между държавната администрация, гражданския и научно-приложен сектори бе подготвена тематична база данни свързана с малки и големи, изкуствени и естествени водоеми в България. Освен в изпълнение на изисквания по посочените по-горе директиви на ЕС базата данни ще бъде необходима за създаване на съответните модели и анализи на рисковете от наводнение, за подготовка на планове за действие за общинските власти, Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" и Гражданска защита при МВР.

Информацията е особено необходима за изпълнение на услуги по Европейската програма Глобален мониторинг за околна среда и сигурност (GMES), която от 2009 г. навлиза в оперативна фаза. Тя ще бъде от полза и при изготвяне на прогнозни планове за управление на водите, които добиват все по-голямо стратегическо значение. Базата данни е насочена към осигуряване на необходимата управленска информация за държавната и общинска администрация, а при спазване на определени правила за достъп ще бъде предоставяна и на организации от гражданския сектор.

Тъй като крайната фаза на изготвянето на базата данни е извършено в партньорство с бенефициент Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (преди това Държавна агенция за информационни технологии и съобщения - ДАИТС), достъпът до базата данни през първата година ще се извършва чрез заявки към Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", Главна дирекция "Електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление във връзка с националната сигурност", отдел "Инфраструктура на пространствените данни и управление на риска" – г-жа Лиляна Турналиева – електронен адрес - lturnalieva@daits.government.bg.

Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) съвместно със своите партньори ще продължи надграждането на базата данни, както и анализа на промените в рамките на 10-годишен период. Тематичните карти ще се обвържат и с картите за транспортните коридори в Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД). Информация за тематичните карти и бази данни можете да намерите тук, докато транс-граничните транспортни коридори могат да бъдат видени в БИПД, където достъпът се осъществява с потребителско име и парола.

До средата на октомври 2009 г. ще се извършва необходимото допълване, техническо подреждане, координиране и проверка на базата данни. Предвижда се актуализацията на базата данни да се извършва ежегодно в партньорство с държавни институции, поддържащи пространствени данни за водите.

Тук може да видите предварителна визуализация на крайния резултат

09.2009


АУРЕ стана партньор с Търговско-промишлена палата Стара Загора по проект CHANGE

CHANGE подпомага малките и средни предприятия (МСП) в оптимизиране на техните енергийни нужди чрез изграждане на Европейска мрежа на интелигентните енергийни консултанти в рамките на 60 Търговско промишлени палати (ТПП) в 12 европейски страни. Чрез предоставяне на първоначални основни консултации на компаниите, проявяващи интерес в областта на енергийната ефективност и възобновимите енергийни източници, ТПП ще подпомагат МСП осигурявайки техният достъп до информация, подпомагайки бизнес взаимоотношенията на ниво регионална и европейска мрежа, както и прекият контакт между МСП и съществуващите пазарни възможности и услуги в тази сфера.

Фирмите проявили интерес ще бъдат включени в база данни и ще получават информация за възможности за финансиране, за намиране на бизнес партньори, събития и други материали в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. Още информация...

08.2009


БИПД - допълване на карти за трансграничните транспортни коридори

В изпълнение на изисквания по Директива 2007/02/ЕО - Inspire, както и с цел осигуряване на необходимата управленска информация по направление транспортни коридори и пътна инфраструктура, АУРЕ съвместно със своите партньори и преди всичко Научно-изследователски институт по почвознание и агроекология "Никола Пушкаров", София ще осъществи превързване на тематичните карти от "Атласа на почвите" на института към базата данни за транспортните коридори в Българска инфраструктура за пространствени данни - БИПД.

Тематичните карти предоставени от института "Никола Пушкаров, които ще бъдат превързвани можете да намерите тук, докато трансграничните транспортни коридори могат да бъдат видени в БИПД, където достъпът се осъществява с потребителско име и парола.Тук може да видите предварителна визуализация на крайния резултат

07.2009


Референтна база данни за земно покритие

В партньорство с държавната администрация, общини, граждански сдружения, научно-приложни организации, университети и научни институти от БАН, Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) участва в постепенното изграждане на оперативен капацитет за изпълнение на изискванията по Директива 2007/02/ЕО и по програма Глобален мониторинг за околна среда и сигурност (GMES).

Един от резултатите е изготвянето на карти на земното покритие за 27-те областни града в България на основата на спътникови изображения. Изготвените карти са в мащаб 1:5 000, от изображения с разделителна способност от 0.5 до 1 метър, от различни спътници, а именно "Ikonos", "Quickbird" и "Eros".

Дигитализираните карти и базите данни са предоставени на бенефициента – Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция "Технически норми". Картите са разработени в координация с изграждащата се в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения информационна система по хармонизация на пространствените данни и управление на риска.

На този етап областната и общинска администрация могат да сверят по обобщени показатели урбанизираните територии по основни направления – индустриални зони, жилищни квартали, зелени площи и т.н. Могат да се проучат разлики между земеделски, градски и горски кадастър и да се набележат мерки за изчистване на грешки, пропуснати или нерегистрирани имоти, промени и активности.

Продължава работата по подготовката на по-подробни карти на земното покритие за областните градове, които ще дадат възможност да бъдат съпоставени кадастралната карта на града, регулационната карта, тематични карти на инфраструктурата, както и картите на землищата, природната среда и земеделските имоти около града.

Цялата тази дейност е в изпълнение на Директива 2007/02/ЕО (позната още като Директива INSPIRE), която изисква хармонизиране на пространствените данни както в България, а като следващ приоритет – пространствените данни в гранични области, особено там където има двустранни и международни инфраструктурни проекти. Директивата е в сила и задължителна за България от 04.2007 г.

Всяка областна или общинска администрация (на областен град), която предостави кадастрална карта в цифров вид в Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Технически норми” ще получи обратно анализ на земното покритие и привързана към спътникова снимка кадастрална карта, така че да могат да се проверят възможни разлики или пропуски.

Със съгласието на бенефициента, АУРЕ представя картите на областните градове в pdf формат за безплатно полазване от страна на граждани и организации, на своята интернет страница, както и в пилотно разработвания портал – Българска инфраструктура за пространствените данни (БИПД).


06.2009


Филм от изпълнението на проект "БУЛГАРИСК" в сътрудничество с Френското правителство - 2008 - 2009 г.

БУЛГАРИСК е българо-френски проект целящ интегрирането на сателитни изображения в оперативния процес на управление на риска в България. Основните бенефициенти на проекта са ДАИТС и АУРЕ. Потребители на резултатите ще бъдат ДАИТС, Министерство на бедствия и аварии, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Министерство на извънредни ситуации - Център за аерокосмически наблюдения, Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване", НИМХ, Института по океанология и регионални центрове и общини. Проектът се изпълнява от международен консорциум: SPOT Image (ръководител на проекта), CERTIT, Infoterra France, BOOST Technologies, МВР - Гражданска защита на Република Франция, с български партньор - РЕСАК.

В началото на месец юли бе взето решение българската и френската страни да продължат укрепването на оперативния капацитет по използването на оперативни решения свързани с управление на риска в посока горски пожари, наводнения и т.н.

На заключителния семинар в началото на месец юли ще бъдат представени резултатите от проекта и създадения капацитет като в продължение на една година след това българската и френската страни се договарят да осигурят бързи карти по направление - "Превенция на горските пожари".


Изтегли (184 MB )

Научи за проекта...Статия "Подобряване управлението на риска в България" издадена в списание „SPOT Magazine“ (брой 46/2009, 1ви семестър)

През 2007 година България стартира проект „БУЛГАРИСК“, воден от френската компания за спътникови продукти и доставчик на такива услуги - SPOT Image. Компанията SPOT Image, като част от Френската аерокосмическа агенция (CNES) има за цел да създаде рамка за бъдещ план при управление на риска от природен и човешки произход в страната. В продължение на 18 месеца компанията е доставчик на спътникови изображения с висока разделителна способност и активно участва в изготвяне на резултатите по проекта.

  Статия за проекта издадена в списание „SPOT Magazine“ (брой 46/2009)
  (размер на файла - 25 MB)

05.2009


Услуга към гражданите по програма на ЕС - Глобален мониторинг за околна среда и сигурност. Интелигентен тематичен агрегатор на новини и блог-публикации – ЕВРОНАБЛЮДАТЕЛ

В рамките на публично-частно партньорство между Държавната агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС), група граждански организации и научни структури е разработена интелигентна автоматична система, която дава ежедневен бюлетин за дейностите, свързани с политиката на Европейския съюз.

ЕВРОНАБЛЮДАТЕЛ е специализирана система за тематичен анализ на новини и информация от Европейския съюз и България.

Системата следи в реално време онлайн новинарски източници и блогове и извлича всички новини, свързани пряко или косвено с политиката на Европейския съюз и България, с приоритет развитието и прилагането на Лисабонската стратегия.

Лисабонската стратегия е важна за бъдещето на ЕС и страните-членки. Нейната цел е създаването на динамичната икономика базирана на знания. Координирането на изпълнението на Лисабонската стратегия е възложено на самите държави-членки.

Създаването на система за наблюдение на новините би било полезно за наблюдаване на ефекта от действията, предприети от различни институции и организации. По този начин системата ЕВРОНАБЛЮДАТЕЛ е полезен инструмент за координиране на действията по отношение на Лисабонската стратегия. Системата ще увеличи информираността на гражданите по отношение на политиката на ЕС, ще допринесе за по-добро разбиране на Лисабонската стратегия и ще увеличи прозрачността при прилагането на тази стратегия у нас. На този етап, системата е в предварителен вариант и продължава да се доразвива и усъвършенства.


2008 г.

10.2008


Примерен Информационен Наръчник - Риск от Наводнение

Във връзка с нарастващата активност по отношение на превенция на риска от природни бедствия, в страните-членки на ЕС и в редица структури на Европейската комисия, през 2008г. бе подготвен наръчник: „ПРИМЕРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН НАРЪЧНИК ЗА ОБЩИНИ И ГРАЖДАНИ относно РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ/ ВИСОКИ ВОДИ ПО РЕКА ИСКЪР - УЧАСТЪК СОФИЙСКО ПОЛЕ”. Наръчникът бе възложен в рамките на научно-приложна разработка по Директива 2007/60/EC на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения, по тема „Интегрирано управление на риска и необходимата инфраструктура за пространствени данни” от Държавна Агенция за Информационни Технологии и Съобщения на консорциум български и европейски научно-приложни и граждански организации. Първата редакция на наръчника можете да намерите тук.


09.2008


Нощ на учените

Със съдействието на Европейската комисия на 26 септември 2008 г. за трета поредна година в цяла Европа ще се проведе Нощ на учените, посветена на всички, които се занимават професионално с наука, както и на младите хора, за които тя е магия и бъдеща кариера. Целта на всички прояви в Европа е да предизвикат широк интерес към учените и тяхната роля в обществото и в ежедневието на хората. Събитията ще дадат възможност на учените да са близко до хората, да участват в дискусии и общи забави и да се покажат с техните човешки качества, житейски умения и творчески талант.


05.2008


Първи конкурс за изследователски проекти в областта на устойчиво градско развитие и управление на риска

Конкурсът за изследователски проекти в областта на устойчивото градско развитие и управление на риска – 2008 г. е съвместна инициатива на партньорите по проекта URBAN-NET, финансиран по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз.

04.2008


Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД)

В рамките на съвместен проект с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) пусна в действие експериментален геопортал за пространствени данни. Екипът на АУРЕ си е поставил дългосрочната цел, резултатите от директивата INSPIRE да достигнат до повече потребители.

Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки