"Европа 2020"

"Европа 2020" е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики. Целта на стратегията е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ.

В съответствие с приоритетите на стратегията на ЕС - Европа 2020, АУРЕ съвместно с други партниращи организации разработва високо технологични приложения, насочени към конкретни потребители. На основата на меморандума за партньортство между Столична Община и АУРЕ от 2005 г., бяха осъществени серия проучвания и анализи свързани с устойчивото управление на градската среда и управление на риска от природни бедствия. Част от резултатите от тези разработки, осъшествени съвместно с експерти от Център-РЕСАК и БИОГ, са представени в общ доклад внесен и в Столична Община.

  „Примери за публично-частно партньорство със Столична Община по прилагане на Европейски директиви, регламенти и проекти по 7РП“


Европейска транспортна мрежа

Регионални мрежи

Устойчиво управление на градовете

Интегрирано управление на риска и сигурността

България – връзката Изток – ЗападПравна програма

За някои вероятни ефекти от прилагането на Споразумението АКТА (ACTA) по отношение дигиталните мрежи

Асен Дюлгеров, адвокат, САК

Споразумението с работна абревиатура АСТА (със заглавие приблизително преведено като Търговско споразумение за борба с фалшифицирането) декларира борбата с разпространението на „фалшифицирани и пиратирани стоки, както и на услуги които разпространяват обекта на нарушението“ чрез „засилено международно сътрудничество и по-ефективна международна правна защита” като своя основна цел (вж. Преамбюла). Това се отнася в еднаква степен и до „нарушения, които се извършват в дигитална среда”.
Раздел 5 от Глава ІІ на Споразумението е озаглавен „Защита на правата върху обекти на интелектуална собственост в дигитална среда“. Разделът обхваща само един структурен текст – този на чл. 27, озаглавен „(Правна) Защита в дигитална среда“. Член 27 съдържа есом обособени хипотези, адресирани към страните по споразумението. Повечето от тези хипотези съдържат императивни норми и следователно създават задължения за държавите, ратифицирали АСТА, а други имат диспозитивен характер. Не отговаря на действителността твърдението, че повечето от разпоредбите имат диспозитивен характер. Друг е въпросът, че задълженията са адресирани към държавите, а не директно . . .

  Още за споразумението...


Доказателствена стойност на сателитните изображения и потенциал за тяхното практическо приложение в гражданския, административния и наказателен процес

В рамките на тематично направление "Правна програма" на АУРЕ от 2009 г. насам се изследва темата за доказателствената стойност на сателитните изображения и потенциала за тяхното практическо приложение в гражданския, административния и наказателен процес.
В процеса на разработката, се изследват възможностите за формиране на нов сектор от услуги за глобално наблюдение за околна среда и сигурност (Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г., относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011-2013 г.), основна роля в които да играят високотехнологични малки и средни предприятия. Това ще бъде и принос на България към инициативите по GMES (Global Monitoring for Environment and Security), с който се открива и нова пазарна ниша за високи технологии.

  Кратко представяне на резултатите от проучванията и правните анализи


Позицията на АУРЕ за Единна национална база данни

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ участва в разработването на концепция за изграждане на Единна национална база данни въз основа на Решение на Министерски съвет на Република България – №761, от 2004г.
Инициативата е част от рамково споразумение между Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, преобразувана в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ), както и в изпълнение на задачи по споразумение между АУРЕ и Обединения Изследователски Център (JRC) на Европейската комисия. В ход е разработването на експериментална геобаза данни, елемент от научно-приложни задачи и проекти, включително по 7-ма Рамкова Програма на Европейския Съюз. Една от целите е да се улесни и ускори въвеждането на изискванията по Директива 02/07/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година, за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
В развитието и надграждането на експерименталния портал са включени и експерти от редица научни институти, научно-приложни и граждански организации, университети, бизнес структури, членуващи в Български информационен офис по Земно наблюдзение – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (БИОГ).

НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки