Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони
ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ – ОБЕДИНЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ-ЕКОРЕГИОНИ

За повече информация . . .

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ е неправителствена организация с идеална цел. Тя работи в партньорство с държавната администрация, общините и граждански организации в прилагане на приоритетите на Програма ДНЕВЕН РЕД /АГЕНДА/ 21 на ООН, на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския Съюз, на дългосрочните национални и обществени интереси на българската нация и в подкрепа на успешното интегриране на Република България в Европейския Съюз.

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ е една от първите научно-приложни организации в Европейския съюз, която прилага повече от 10 години методиката на ООН-ФАО – Land Cover Classification System 2 и основания на нея световен стандарт ISO 19144-2 – Географска информация Класификационни системи – Част 2: Мета език за Земно покритие (LCML).

За повече информация . . .


Основни задачи

  • Въвеждане на Единна национална база пространствени данни и интегрирано управление на територия, население и ресурси, като основа на устойчивото развитие и стратегическо планиране;
  • Въвеждане на добри практики за развитие на гражданското общество, включително подкрепа и участие в разработване и прилагане на общинска и регионална политика за устойчиво развитие, в София и други градове в България;
  • Местен Модел за Устойчиво развитие и Евроинтеграция - Екозона "София-Изток", неговото развитие за региона на град София, както и на съпътстващи пилотни проекти, в рамките на приоритетите на 6-та и 7-ма рамкови програми на Европейския съюз;
  • Подкрепа и участие в развитието на евроинтеграционния процес на местно ниво и международното сътрудничество за изграждане на информационното общество и съпътстващи научно-приложни инициативи;
  • Изграждане на Регионален Информационен Център, и ГИС основано управление на т.н. модел "ЕКОЗОНА", за град София, региона и други градове;
  • Трансфер и разпространение на познания и умения по въвеждане на екологосъобразни и енергоефективни иновационни технологии;
  • Подготовка и развитие на инвестиционни инструменти и мониторингови механизми, в подкрепа на целите на устойчивото развитие и процеса на интеграция в Европейския Съюз.

Управителен съвет

  • Aсен Дюлгеров - председател
  • Кристиян Миленов - изп. директор
  • Тодор Шопов

Отчетна дейност


ОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.Защита на личните данни

Задължителна информация по защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) можете да намерите ТУК


Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Март 2023

Въпросник към механи-зъм за упра-вление на риска
Представеният въпросник в подкрепа на институции , отговарящи за управление на риска, е разработен още през 2009г. по двустранен българо-френски проект – ...

Още . . .

Февруари 2023

Управлението на сеизмичния риск – обща отговорност и постоянен контрол
АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ от много години защитава тезата, че паралелно с укепване на оперативния капацитет за бързо реагиране на катастрофални събития, трябва да се обърне много по-голямо внимание на ...

Още . . .

Май 2022

Участие на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ в глобалния симпозиум на ЕКА - Living Planet 2022
В края на месец май АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ участва в глобалния симпозиум на Европейската Космическа Агенция (ЕКА) Living Planet 2022 в Световния Конферентен Център в ...

Още . . .

Февруари 2022

Първи информационен бюлетин по проект HARMONIA
Излезе първият брой на информационния бюлетин по проект HARMONIA.
Броят включва: ...

Още . . .

Юни 2021

Стартира проект HARMONIA по Европейска програма - Хоризонт 2020
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ и Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“ ...

Още . . .

Юни 2021

Стартира проект SOFRISK-2021 на основата на подписан договор между АУРЕ – Екорегиони и Европейската космическа агенция (ЕКА)
АУРЕ – Екорегиони подписа договор № 4000134978/21/NL/CBi с Европейската космическа агенция (ЕКА). В края на месец юни 2021 година АУРЕ започна изпълнението на проект „Програма КОПЕРНИК – спътникова информация и услуги – приоритет ...

Още . . .

Март 2021

Годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски
Наскоро, отново бе отбелязана годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски (Спайч). Както е известно, “през есента на 1943 година започват вражеските бомбардировки над София, а Списаревски принудително стои на земята. Той посещава ...

Още . . .

Януари 2021

Консорциум, в който участва АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, спечели проект по Европейска програма - Хоризонт 2020
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ съвместно със Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020...

Още . . .

Октомври 2020

Предложение на АУРЕ-Екорегиони за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ подаде предложение за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община. Темата на проекта е визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век от н.е. – съвпадаща със съвременния градски център...

Още . . .

Юли 2019

Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център“ (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени...

Още . . .